News
27. 04. 2010, 16:52:28
The International Conference Symbol in Education, Art and Sport

May 6, 2010, 9.00, Faculty of Education at Charles University in Prague, M. D. Rettigové 4, Prague 1, 116 39.

 

Social Sciences and Philosophy Department of Faculty of Education at Charles University in Prague and Czech Olympic Academy will hold the ninth annual international conference devoted to education, art and sport.

 

The conference entitled Symbol in Education, Art and Sport follows our tradition set by eight previous topics: Areas of Understanding in Education, Art and Sport (2002), Responsibility in Education, Art and Sport (2003), Pragma as Creative Human Act in Education, Art and Sport (2004), The Movement in Education, Art and Sport (2005), The Violence in Education, Art and Sport (2006), Values in Education, Art and Sport (2007), Ethos in Education, Art and Sport (2008) and Imagination in Education, Art and Sport (2009).

 

The advantages of the conference include a wide international participation of speakers from many European countries (England, Czech Republic, France, Lithuania, Latvia, Germany, Russia, Slovakia, Wales). It is the interdisciplinary nature of the conference (education, art, sport) and its openness to the professional public, which enables PhD students to make their contribution.

 

Many foreign guests have accepted an invitation:

Prof. Dr. Günter Gebauer (Freie Uni Berlin), Dr. Roman Eichler and Kristina Brümmer (Uni Oldenburg), Dr. N. Nalivayko and Dr. E.V. Ushakova (Novosibirsk), Dr. T. S. Kosenko (Novosibirsk), Dr. Kovalenko and Dr. Škljarenko (Volgograd).

 

The most significant Czech lecturers:

Prof. Anna Hogenová (UK PedF), Assoc. Prof. Naděžda Pelcová (UK PedF), Assoc. Prof. Jan Županič (UK PedF), PhDr. Miloslava Blažková, CSc., PhDr. Milena Tichá, CSc.

 

(The List of former conferences and conference proceedings is placed bellow.)

 

 

Mezinárodní konference Symbol ve výchově, umění a sportu

 

6. května 2010, UK PedF, M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39. (Koná se ve Velkém sále Pedagogické fakulty UK v suterénu od 9 do 17 hodin.)

 

Katedra občanské výchovy a filosofie UK PedF spolu s Českou olympijskou akademií pořádají již devátou mezinárodní konferenci věnovanou výchově, umění a sportu. Ústředním tématem letošní konference bude symbol v jednotě i mnohosti jeho podob ve sférách výchovy, umění a sportu.

 

Konference věnovaná symbolu ve výchově, umění a sportu navazuje na bohatou tradici mezinárodních konferencí, které rok co rok v diskusi vyzdvihují jedno významné téma sdružující oblasti výchovy, umění a sportu. Přehled sborníků přednesených příspěvků je připojen níže.

 

K přednostem konference patří bohatá mezinárodní účast přednášejících z mnoha evropských zemí (Anglie, Česká republika, Francie, Litva, Lotyšsko, Německo, Rusko, Slovensko, Wales), interdisciplinární charakter konference (výchova, umění, sport) a otevřenost k odborné veřejnosti, díky které mohou vedle mezinárodně uznávaných autorit a etablovaných odborníků přednášet své příspěvky také doktorandi studující spřízněné obory.

 

Také letos přijala pozvání řada významných hostů. Ze zahraničí přislíbili účast:

Prof. Dr. Günter Gebauer (Freie Uni Berlin), Dr. Roman Eichler a Kristina Brümmer (Uni Oldenburg), Dr. N. Nalivaiko a Dr. E. V. Ušakova (Novosibirsk), Dr. T. S. Kosenko (Novosibirsk), Dr. Kovalenko and Dr. Škljarenko (Volgograd).

 

Mezi českými přednášejícími budou především:

prof. Anna Hogenová (UK PedF), doc. Naděžda Pelcová (UK PedF), doc. Jan Županič (UK PedF), PhDr. Miloslava Blažková, CSc., PhDr. Milena Tichá, CSc.


 

List of former conferences and conference proceedings

 

2002 – Areas of Understanding in Education, Art and Sport

Prostory porozumění: výchova, umění, sport. Sborník z mezinárodní konference 2. 5. 2002. Ed. Anna Hogenová a Aleš Prázný. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-124-9.

 

2003 – Responsibility in Education, Art and Sport

Odpovědnost ve výchově, umění a sportu. Sborník z mezinárodní konference konané na UK v Praze – Pedagogické fakultě dne 22. 5. 2003. Ed. Anna Hogenová a Janina Roztočilová. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-158-3.

 

2004Pragma as Creative Human Act in Education, Art and Sport

Pragma jako tvůrčí čin ve výchově, umění a sportu: Praha, 6. května 2004: [sborník mezinárodní konference]. Ed. Anna Hogenová a Janina Moskalová. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7290-204-0.

 

2005 The Movement in Education, Art and Sport

Pohyb ve výchově, umění a sportu. Redigovaly Anna Hogenová a Janina Moskalová. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7290-242-3.

 

2006 – The Violence in Education, Art and Sport

Násilí ve výchově, umění a sportu. Sborník z mezinárodní konference konané na Univerzitě Karlově Pedagogické fakultě v Praze dne 4. 5. 2006. Ed. Anna Hogenová, Naděžda Pelcová. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Kreace, 2006. ISBN 80-7290-272-5.

 

2007 – Values in Education, Art and Sport

Hodnoty ve výchově, umění a sportu. Sborník z mezinárodní konference konané na Univerzitě Karlově Pedagogické fakultě v Praze dne 3. 5. 2007. Ed. Anna Hogenová a Naděžda Pelcová. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Kreace, 2007. ISBN 978-80-7290-285-9.

 

2008 Ethos in Education, Art and Sport

Ethos ve výchově, umění a sportu: Sborník z mezinárodní konference konané na Univerzitě Karlově Pedagogické fakultě v Praze dne 15. 5. 2008. Ed. Anna Hogenová a Naděžda Pelcová. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-7290-387-0.

 

2009Imagination in Education, Art and Sport

Imagnace ve výchově, umění a sportu: Sborník z mezinárodní konference konané na Univerzitě Karlově Pedagogické fakultě v Praze dne 7. 5. 2009. Praha: UK Pedagogická fakulta, (currently been published).

 

Pozvánka

 
 www.filosofie.cz