Current Issue
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 3/XIII/2016 - Summer 2016

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

 

this summer issue of the e-journal PAIDEIA as the last issue of this volume is dedicated to Jaroslava Pešková and Radim Palouš.

 

Zuzana Svobodová brings text about Comenius’ theology of education and formation of Czech philosophy of education. Robert Kuthan considers images of justice in the novel Crime and Punishment and David Krámský holds forth concept of moral integrity. Jan Řezník attached notes on philosophy of education and Alena Bernardová contemplates the theological dimension of education.

 

Under the section IMPRINT you will find our interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

 

Vážení čtenáři,

 

letní číslo e-journalu PAIDEIA je jako poslední věnováno Jaroslavě Peškové a Radimu Paloušovi.

 

Zuzana Svobodová přinesla text o Komenského teologiii výchovy a vzniku české filosofie výchovy. Robert Kuthan se zamýšlí nad obrazy spravedlnosti v románu Zločin a trest a David Krámský rozebírá koncept morální integrity. Poznámky k filosofii výchovy připojil Jan Řezník a teologickým rozměrem výchovy se zabývala Alena Bernardová.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz