Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 1–2/IV/2007 - Spring 2007

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Schopenhauerův vliv na myšlení a dílo Richarda Wagnera (Článek)

Autor: Lenka Novotná
Abstract: Schopenhauer’s Influence on the Thought and Work of Richard Wagner. (Article) – The text approaches the life and work of Richard Wagner, one of the giants of world classical music, from the point of view given by the influence of Arthur Schopenhauer. It is an attempt to underline the fa ...

Filosofické problémy spontánního poznávání a poznávání obecně platného v souvislosti s formováním epistemické identity (Článek)

Autor: David Heider
Abstract: Philosophical Problems of the Spontaneous Cognition and the Cognition of the Common Knowledge in Context of Shaping of the Epistemical Identity. (Article) – The topic is handled by three points of view determined by three important philosophical theories: Husserl’s phenomenology, Gadamer’s ...

Vnitřní svět člověka jako realita (Článek)

Autor: Lada Furmaníková
Abstract: Inner World of Human Being as a Reality. (Article) – This work is based on Husserls traditional philosophic phenomenology and concentrates above all on the problems of primary psychological contact between a therapist and a person suffering from mental illness or a severe mental handicap. ...

Hermeneutika, informační etika a organizace informací (Esej)

Autor: Barbora Drobíková
Abstract: Hermeneutics, Information Ethic and Organization of Informations. (Essay) – The author’s aim is to find common points of hermeneutics, information ethics and information processing. These disciplines that are distant are determining each other and it is not possible to process information ...

Postoje k cizincům a menšinám ve světle sociologického výzkumu (Referát)

Autor: Radomír Havlík
Abstract: Attitude towards Foreigners and Minorities in the Light of Sociological Research. (Conference paper) – The text maps opinions, views and attitudes of Czech population, Czech youth. It shows a methodological difference of approaches of hitherto research and describes the trends effected by ...

Sport, Science and the Problems of ‘Race’ (Conference paper)

Autor: Scott Fleming
Abstract: Sport, věda a problémy „rasy“. (Referát) – Tato práce se zaměřuje na rasové problémy v souvislosti se sportem. Autor nachází minimálně čtyři klíčová témata. Zaprvé, není dostatečně jasné, co rasy vlastně jsou. Zadruhé, rozdíly mezi příslušníky tzv. rasy jsou mnohem větší než rozdíly mezi r ...

Die Gewalt der Gesellschaft und die Gewalt des Sports – Soziologische Anmerkungen zum Thema Sport und Gewalt (Conference paper)

Autor: Bernhard Boschert
Abstract: Násilí ve společnosti a násilí ve sportu – sociologické poznámky k tématu násilí a sport. (Referát) – Současné pojetí organizovaného sportu dává legitimitu i násilí ve sportu. Je to podobná situace jako v současné konkurenční společnosti. Jde o volné prosazování fyzického násilí, vyzařován ...

Kulturní výchova v lokálním kontextu – Krakov jako příklad (Referát)

Autor: Barbara Turlejska
Abstract: Cultural Education in Local Context – Krakow as an Example. (Kontekst lokalny edukacji kulturalnej – na przykładzie Krakowa.) (Conference paper) – Local culture is in relation with space in which a man lives. A term place can mean a space where a man lives, that is a specific part of a tow ...

Je každý jasný názor násilím? Uměnovědný diskurz (Referát)

Autor: Jana Šindelová
Abstract: Is Every Clear Opinion a Violence? (Conference paper) – Perception of the possible, the imaginative and the perceived in art in a constant move and change and we can ask ourselves questions. It is just this approach that leads to crossing of boundaries in perception of violence in art in a ...

Millard J. Erickson – Truth or Consequences: The Promise and Perils of Postmodernism, InterVarsity Press, Grand Rapids 2001, 335 p. (Book review)

Autor: Jan Hábl
Abstract: Motivací pro sepsání knihy bylo Ericksonovo pozorování, že mnohé komentáře a reakce na postmodernismus byly buď nekriticky přijímající nebo silně negativní. Autorovou snahou je proto 1) vyvážit tyto extrémy a 2) dát konstruktivní křesťanskou odezvu na postmodernismus.


 
 www.filosofie.cz