Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 1–2/IV/2007 - Spring 2007

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,
this year’s volume of the e-journal PAIDEIA is effected by an implementation of a new redaction system. This new system will bring benefits not only to editors but also to the users. A new section, „News“, will be available, as will be a discussion forum for registered users.

Beginning with this year’s volume the texts will be accessible in html format, as well as in the PDF format. To use the PDF format an Acrobat Rader program needs to be installed. This year’s volume will be abbreviated into two double-issues and testing of the new system will be continuous. Gradually the “Useful Links” section will be enhanced and the text in the archive section will be reformatted.

This year’s first double-issue brings a study by Lenka Novotná on Schopenhauer’s influence on R. Wagner, a text of David Heider on philosophical problems of the spontaneous cognition, a study by Lada Furmaníková on inner world of man, an essay by Barbora Drobíková on hermeneutics and a few conference papers: a contribution by Radomír Havlík was delivered during workshops on multiculturality at the Faculty of Education of Charles University in Prague on 24.–25. 11. 2005, a contribution by Barbara Turlejska was delivered the following year at the same workshop (9. 11. 2006). For an international conference The Violence in Education, Art and Sport which also took place at the Faculty of Education of Charles University in Prague on 4. May 2006 were prepared contributions by Scott Fleming, Bernhard Boschert and Jana Šindelová. This issue is concluded by a book review by Jan Hábl (M. J. Erickson – Truth or Consequences: The Promise and Perils of Postmodernism).

We apologize to readers and authors for any failures, mistakes and delays.
 

Vážení čtenáři,
letošní ročník e-journalu PAIDEIA je poznamenán implementací nového systému. Ten má usnadnit redakční práci a bude mít přínos i pro uživatele. Mj. zavádí rubriku aktualit (
News) a umožní zaregistrovaným zájemcům diskutovat.
 
Od letošního ročníku budou texty přístupné jak v html, tak ve formátu PDF. Ke čtení dokumentu ve formátu PDF je třeba program Acrobat Reader. Letošní ročník však bude zkrácen do dvou dvojčísel a provoz systému bude průběžně testován. Postupně bude rozšiřována rubrika Useful Links, zároveň budou přeformátovány texty v archivu.
 
První letošní dvojčíslo přináší studii Lenky Novotné o Schopenhauerově vlivu na R. Wagnera, práci Davida Heidera o filosofických problémech spontánního poznávání, pojednání Lady Furmaníkové o vnitřním světě člověka, esej Barbory Drobíkové o hermeneutice a několik příspěvků na mezinárodní konference: text doc. Radomíra Havlíka o postoji k cizincům a menšinám zazněl na pracovních setkáních k multikulturalitě na půdě Pedagogické fakulty UK 24. a 25. 11. 2005, příspěvek Barbary Turlejské o rok později (9. 11. 2006); pro mezinárodní konferenci Násilí ve výchově, umění a sportu, která se rovněž konala na Pedagogické fakultě UK v Praze (4. května 2006), byly připraveny příspěvky Scotta Fleminga, Bernharda Boscherta a Jany Šindelové. Nabídku uzavírá recenze knihy M. J. Ericksona Truth or Consequences: The Promise and Perils of Postmodernism od Jana Hábla.

Za vzniklá zpoždění, chyby a výpadky se čtenářům i autorům textů omlouváme!

 
 www.filosofie.cz