Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 3–4/IV/2007 - Autumn 2007

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

this year’s volume of the e-journal PAIDEIA was abbreviated into two double-issues due to an implementation of a new redaction system. Next year we will return to the original rhythm with texts issued four times a year. The reformatting of archived texts will be gradually finalized.

 

This year’s second double-issue brings a study by Professor Anna Hogenová (Questions as the Foundation of Philosophy), Lenka Novotná (Nietzsche and Christianity), Jana Dlouhá (Boundaries and Constraints: Complexity as a Philosophical Problem) and Jan Hábl (On Comenius’ Conception of „Resignation“). As usual a few contributions from the Conference on Multiculturality, which took place at the Faculty of Education of Charles University in Prague on 9. 11. 2006, are included: these are a contribution by Oksana Mikhalina (Comparative Investigations for Education), Lucie Kudová (Upbringing of Man towards Multicultural Communication), Luďka Hrabáková (Cultural Relativism and Plurality of Cultures as a Principal of Multicultural Education) and Markéta Uriánková (Multiculturality in Europe – about Home, about Sudetenland). The index of articles recapitulates this year’s volume of the e-journal PAIDEIA.

 

Dear readers, we wish you peaceful Christmas time, full health and successful year 2008!

 

 

Vážení čtenáři,

letošní ročník e-journalu PAIDEIA byl zkrácen do dvou dvojčísel kvůli implementaci nového redakčního systému. V pátém ročníku se redakce vrátí k původnímu rytmu a bude vydávat texty čtyřikrát ročně. Postupně bude dokončeno formátování archivních článků.

 

Druhé letošní dvojčíslo přináší články prof. Hogenové (Otázky jako základ filosofie), Lenky Novotné (Nietzsche a křesťanství), Jany Dlouhé (Meze a omezení: komplexita jako filosofický problém) a Jana Hábla (K pojetí „rezignace“ u Komenského). Nechybí opět několik příspěvků z mezinárodní konference o multikulturalitě, která se konala na půdě Pedagogické fakulty UK 9. 11. 2006: v nabídce jsou texty dr. Michaliny (Komparativní výzkumy pro vzdělávání), Lucie Kudové (Výchova člověka k multikulturní komunikaci), Luďky Hrabákové (Kulturní relativismus a pluralita kultur jako princip multikulturní výchovy) a Markéty Uriánkové (Multikulturalita v Evropě – o domově, o Sudetech). I letošní ročník e-journalu PAIDEIA rekapituluje článková bibliografie.

 

Milí čtenáři, přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, klidu a úspěchů v příštím roce 2008!


 
 www.filosofie.cz