Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 1/V/2008 - Winter 2008

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Kultur-ethnologisch betrachtet (Article)

Autor: Gabriele Khan-Svik
Abstract: Kulturně-etnologické uvažování. (Článek) – Vycházeje z tradičního pojetí kultury – překonaného v etnologickém diskurzu, avšak stále ještě platného v běžném chápání – článek prezentuje některé nové přístupy etnologie. Kultura, stejně tak sociální jako individuální fenomén, je nahlížena jako ...

Free Will: its Structure and Limits (Article)

Autor: Jan Payne
Abstract: Svobodná vůle: její struktura a limity. (Článek) – Slovo vůle, v běžném jazyce spojované se slovem svobodná, hraje rozhodující úlohu v moderní kultuře. Podle autora si můžeme dovolit naznačit, že reprezentuje samotné jádro současné spirituality, která nahradila hodnoty původních náboženstv ...

Otazníky školní etické výchovy ve světle kurikulární reformy (Článek)

Autor: Jaroslava Schlegelová
Abstract: Question Marks on Ethical Education in Schools in the Light of the Curricular Reform. (Article) – The text is an attempt for a complex contemplation on various questions, arising on the background of the currently running curricular reform at Czech elementary and secondary schools. The key ...

Literární manifest svobody F. M. Dostojevského a J.-P. Sartra (Článek)

Autor: Janina Moskalová
Abstract: Literarisches Manifest der Freiheit von F. M. Dostojevskij und J.-P. Sarter. (Article) – Dieser Beitrag ist eine Meditation über zwei literarische Perlen: Die Legende vom Großinquisitor von F. M. Dostojewskij und J. P. Sartres Schauspiel Die Fliegen, die als große und unüberhörbare Freihei ...

Obraz dítěte, dětskosti a dětské přirozenosti u Jana Amose Komenského – teoretická východiska I (Článek)

Autor: Martin Šístek
Abstract: The Image of a Child, Childishness and Childish Nature as Perceived by Jan Amos Comenius – Theoretical Sources. (Article) – From the sixteenth to the eighteenth century gradually a new perception of what is a child and what is its role in the realm of human and super-human intentions took ...


 
 www.filosofie.cz