Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 1/V/2008 - Winter 2008

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

in the fifth volume we are returning to the original rhythm with texts issued four times a year. The reformatting of archived texts was finalized. We will continuously inform you about other planned changes.

 

The first issue of this year brings an extensive study by Gabriela Khan-Svik. She introduced her text at the international conference on Multiculturality, that took place at the Faculty of Education of Charles University in Prague on 9. 11. 2006. Jan Payne has sent an article with the theme of free will. Highly actual and essential is a contribution by Jaroslava Schlegelová on ethical education in light of the curricular reform. The theme of freedom in the work of F. M. Dostojevskij and J.-P. Sartre is pursued Jana Moskalová. The picture of child in the work of J. A. Comenius is the topic of a contribution by Martin Šístek.

 

Under the section IMPRINT you will find the interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

 

Vážení čtenáři,

v pátém ročníku se redakce vrací k původnímu rytmu a bude vydávat texty čtyřikrát ročně. Bylo dokončeno formátování archivních článků a o dalších připravovaných úpravách budeme průběžně informovat.

 

První letošní číslo přináší rozsáhlou studii Gabriely Khan-Svik. Téma představila na mezinárodní konferenci Multikulturalita jako princip výchovy a vzdělávání, kterou pořádala Katedra občanské výchovy a filosofie na Pedagogické fakultě UK v Praze 9. listopadu 2006. Jan Payne zaslal článek na téma svobodné vůle. Velmi podstatným a aktuálním příspěvkem je text Jaroslavy Schlegelové o etické výchově v rámci kurikurální reformy. Tématem svobody v díle F. M. Dostojevského a J.-P. Sartra se zabývá Janina Moskalová a obrazem dítěte u J. A. Komenského Martin Šístek.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz