Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 3–4/V/2008 - Autumn 2008 – monothematic issue on Family

PAIDEIA: ročník V/2008 (článková bibliografie)

Autor: editor
PAIDEIA: Index of Articles, Volume V/2008.
 
Články/Articles

 

 

Vývoj vztahů v evropské rodině a jeho obraz v dobovém umění (3–4/V/2008)

Autor: Miloslava Blažková

 

Abstract: The Development Europeans Family in Artistic Context. (Article) – The article deals with the problem of family as transhuman values. The author shows on the example of literature, poetry and visual arts, that this term has in particular cultures and historical periods very different meaning. The author uses the novels, love lyrics, imagery and paintings of the different cultures to support her thesis. She deals with the ancient Egyptian and Greek art, Romanic and Gothic style, arts of Renaissance, Baroque, Classicism, Impressionism and work of art in Twentieth Century. She argues that the value of family is strongly influenced by the tradition, historical development, natural and social environment.

 

Keywords: transhuman values, visual arts, literature, picture of family, tradicion, intellectual history

 

Klíčová slova: všelidské hodnoty, výtvarné umění, literatura, obraz rodiny, tradice, dějiny idejí

 

(PhDr. Miloslava Blažková, CSc., odborná asistentka Katedry občanské výchovy a filosofie UK PedF, vyučuje též na UK HTF. Dlouhodobě se zabývá vztahem umění, zejména krásné literatury a výtvarného umění, a etiky. K dalším odborným zájmům patří zejména dějiny etických teorií a filosofické předpoklady etiky. Téma zpracovala v monografii Dějiny etických teorií I, UK PedF, Praha 2004.)

 

 

Janusz Korczak a právo dítěte na úctu (2/V/2008)

Autor: Anna Bystrzycká

 

Abstract: Janusz Korczak and the Right of a Child for Respect. (Article) – Janusz Korczak was at the beginning of the 20th century requesting the right of respect for children. He raised this issue as a humanist and specialized pedagogical advisor at a court for under aged. Today there are many different laws, declarations and pedagogical and psychological institutions protecting children, but we still remain silent when facing the core sense of dignity and the right for respect of a child. Korczak reminded us of a child’s human dignity. When humiliating a child, we humiliate not only this child, standing in front of us, but we humiliate a human as a human. When offending a child, we offend a dignity of a human which should be regarded as almost holy and untouchable.

 

Keywords: child, right, respect, humanism, education

 

Klíčová slova: dítě, právo, úcta, humanismus, výchova

 

(Mgr. Anna Bystrzycká, externí vyučující Ostravské univerzity v Ostravě, je doktorandkou oboru Filosofie na UK PedF.)

 

 

Rodina v islámské tradici (3–4/V/2008)

Autor: Markéta Dvořáková

 

Abstract: Family in the Islamic Tradition. (Article) – It is the religion that especially influences the form of traditional Muslim family and it is insight into Islam that can help us to understand some of the inner context of the Muslim family. The text outlines basic features and the family role in the Islamic tradition. It describes the marriage procedure, the perception of the marriage in the context of Quran, concerns the family life together, the position of a man and a woman, the role of a child and divorce possibilities in the Muslim family. It deals the adumbration of the ideal family model in Islam in particular with regard to local differences in different cultural areas given by unequal social evolution.

 

Keywords: Muslim family, Islam, marriage

 

Klíčová slova: muslimská rodina, islám, manželství

 

(Mgr. Markéta Dvořáková, asistentka Katedry občanské výchovy a filosofie UK PedF.)

 

 

Rodina jako téma oborové didaktiky (3–4/V/2008)

Autor: Michaela Dvořáková

 

Abstract: Family as a Topic of Instruction. (Article) – Cultural universals are domains of human existence that form part of everybody’s experience. These universals – e.g. family, housing, work, shopping – form substantive part of primary social studies curricula. Despite that, children need a skilled instruction helping them to elaborate these topics. We studied pre-service teachers’ content knowledge and pedagogical content knowledge of family. We wanted to know whether pre-service teachers rely on their everyday knowledge (including misconceptions) of family (folk theories) or use the knowledge gained in social science classes at the high school or at our university. We elicited pre-service teachers’ knowledge related to the topic of family using concept mapping. The quantitative content analysis of the obtained concepts was performed. We use our findings to discuss the usefulness of scientific perspective in pre-service teacher training and in planning the elementary social science curriculum and instruction.

 

Keywords: curriculum, concept mapping, content analysis, prior knowledge, cultural universals, social studies, pre-service teacher training

 

Klíčová slova: kurikulum, pojmové mapování, obsahová analýza, prekoncept, kulturní univerzálie, společenské vědy, pregraduální příprava učitelů

 

(Ing. Michaela Dvořáková vystudovala pozemní stavitelství, historii a pedagogiku. Vyučovala na základních a středních školách, působila v oblasti výchovy ve volném čase. Na Katedře filosofie a občanské výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze se zabývá didaktikou společenskovědních oborů. Výzkumně se zaměřuje na problematiku vývoje dětských pojetí sociálních jevů a na učitelovu didaktickou znalost společenskovědního učiva. Je spoluautorkou učebnic prvouky, vlastivědy a občanské výchovy pro různé typy škol, v poslední době také připravuje výukové objekty pro počítačem podporované učení.)

 

 

Pokus o nástin dekonstruktivní filosofie výchovy (2/V/2008)

Autor: Marek Fajfr

 

Abstract: Outline of Deconstructive Philosophy of Education. (Article) – Author is trying to find elements of postmodern philosophy of education based on Jacques Derrida’s thoughts. Is decentred education, education without centre, education as a net possible, and how? It is still more and more obvious that education itself implies centre: even in Derrida’s work some centring intentions can be found. Educator, freedom of educative institutions, tradition, our heritage and our responsibility coming out from it or carefulness about world can be seen as these centres: even postmodern education has to rely on these aspects. Education without any kind of metaphysics is probably impossible.

 

Keywords: Derrida, postmodernity, philosophy of education, heritage, freedom of discourse, carefulness

 

Klíčová slova: Derrida, postmoderna, filosofie výchovy, dědictví, svoboda, nelhostejnost

 

(Mgr. Marek Fajfr působí jako externí doktorand oboru filosofie na UK PedF v Praze.)

 

 

Závislost současné japonské rodiny na tradičním ideálním typu (3–4/V/2008)

Autor: Věra Halászová

 

Abstract: The Dependence of the Contemporary Japanese Family on the Traditional Ideal Type. (Article) Japanese family legal model incorporated foreign legal prescriptions fifty years ago. Still, the traditional family institutions (patrilinearity, primogeniture, adoption of adults, choosing of marriage partner) remained the pillar of family structure. This is why, as we will endeavour to show, the prescription of the American legal system in the year 1947 was diametrically opposed to the traditional model supported by the Confuscian theory of social harmony.

 

Keywords: lawmaker, civil code, family law, legal model, heir, adoption of adult, birthright

 

Klíčová slova: zákonodárce, občanský zákoník, rodinné právo, právní model, dědic, adopce dospělého, primogenitura, právo prvorozeného

 

(PhDr. Věra Halászová, sociální a kulturní antropoložka. Dlouhodobě se zabývá komparativním studiem kultur, vychází ze zkušenosti stacionárních terénních výzkumů, které absolvovala převážně ve východní Asii. Přednášela na různých fakultách Univerzity Karlovy v Praze, její poslední monografie o japonských náboženstvích vyšla pod názvem Devět bran k tajemství hory Kóra, Academia, Praha 2006.)

 

 

Domov jako problém (3–4/V/2008)

Autor: Anna Hogenová

 

Abstract: Home as a Problem. (Article) The article considers the posibility of creating a phenomenon of home. “Home” is analysed from phenomenological point of view, primarily from Heideggerian’s philosophy.

 

Keywords: home, fire, certainty, centre of life

 

Klíčová slova: domov, oheň, jistota, střed života

 

(Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., filosofka, zabývá se především fenomenologickou problematikou. Působí na KOVF UK PedF a je vedoucí Katedry filosofie na UK HTF.)

 

 

Dělnická rodina v Praze 1918–1938. Struktura, fungování, vztahy (3–4/V/2008)

Autor: Stanislav Holubec

 

Abstract: Working Class Families in Prague 1918–1938. (Article) – The article deals with the working class families in Prague between the world wars. The author is analyses the ways of looking for the partners and the role of the symbolical capital in the working class milieu. The partner choice was reproducing the social inequalities but was in some cases a chance for a social mobility. The article describes than the wedding, divorce, the families with one parents missing and the strategies to solve such situations. Finally the article analyses the size of working-class families, the relations of nuclear families to its relatives, gender relationships and children upbringing with the particular attention to the role of children punishment.

 

Keywords: workers, Prague, family, education, partner choice, divorce

 

Klíčová slova: dělníci, Praha, rodina, výchova, volba partnera, rozvod

 

(PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. vyučuje sociologii na Friedrich Alexander Universität Nürnberg a Filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.)

 

 

Kultur-ethnologisch betrachtet (1/V/2008)

Autor: Gabriele Khan-Svik

 

Abstract: Kulturně-etnologické uvažování. (Článek) – Vycházeje z tradičního pojetí kultury – překonaného v etnologickém diskurzu, avšak stále ještě platného v běžném chápání – článek prezentuje některé nové přístupy etnologie. Kultura, stejně tak sociální jako individuální fenomén, je nahlížena jako heterogenní, variabilní a flexibilní. Je to konstrukce, která je uskutečňována skrze řeč, a přece nelze mezi kulturu a řeč klást rovnítko. Neboť kultura není předávána pouze řečí, nýbrž také nonverbálními způsoby. A tyto nonverbální prvky, právě tak jako implicitní vědění (knowing), lze řečí těžko vyjádřit. Kultura národa, který je v sobě etnicky různorodý, ale také zahrnuje jiné linie odlišnosti jako například rod, vrstva, se zakryla mísením rozdílných historických vlivů, ale je prezentována – především politickou motivací – jako kultura jednotně a zřetelně ohraničená.

 

Schlüsselwörter: die Ethnologie, die Kultur, die Interkulturalität, die Nationalität, die Sprache

 

Klíčová slova: etnologie, kultura, interkulturalita, nacionalita, řeč

 

(Doz. Dr. Gabriele Khan-Svik, Institut für Bildungswissenschaft, Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft, Wiener Universitaet.)

 

 

Východiska uvažování o post-multikulturní výchově (2/V/2008)

Autor: Petra Morvayová

 

Abstract: Starting Points of Contemplation about Post-multicultural Education. (Article) – The text deals with starting points, contents and aims of multicultural education as an application of specific discourse affected by situational view on “reality”. Text looks for consequences of this perspective for thought about culture and individual identity. Paper deals with reification of imaginary outlines and with possibilities to overcome them.

 

Keywords: multicultural, education, philosophy, discourse, culture, identity, situational involvement, outline of reification

 

Klíčová slova: multikulturní, výchova, filosofie, diskurs, kultura, identita, situační aktérství, hranice reifikace

 

(Mgr. et Bc. Petra Morvayová, odborná asistentka a vedoucí Centra interkulturního vzdělávání, Ped. fakulta UJEP Ústí nad Labem. Na PF UJEP působí od r. 1997, kde též vystudovala bakalářský program Společenské vědy a magisterský program Historické vědy. Je doktorandkou oboru Filosofie na UK PedF.)

 

 

Literární manifest svobody F. M. Dostojevského a J.-P. Sartra (1/V/2008)

Autor: Janina Moskalová

 

Abstract: Literarisches Manifest der Freiheit von F. M. Dostojevskij und J.-P. Sarter. (Article) – Dieser Beitrag ist eine Meditation über zwei literarische Perlen: Die Legende vom Großinquisitor von F. M. Dostojewskij und J. P. Sartres Schauspiel Die Fliegen, die als große und unüberhörbare Freiheitsmanifestationen zu betrachten sind.

 

Keywords: Freiheit, F. M. Dostojewskij, die Brüder Karamasow, Legende vom Großinqisitor, J. P. Sartre, Die Fliegen

 

Klíčová slova: svoboda, F. M. Dostojevský, Bratři Karamazovi, Legenda o Velkém inkvizitorovi, J. P. Sartre, Mouchy

 

(Mgr. Janina Moskalová, teoložka, je doktorandkou UK HTF.)

 

 

Je svět (hodnotově) dvojí nebo jeden? (2/V/2008)

Autor: Radim Palouš

 

Abstract: Is the World (with Respect to Values) Dual or Single? (Article) – During the last 20years of the past century the author attempted to comprehend some of the philosophically relevant views of the modern exact science. During the modern times emerged almost impassable barrier between nature-science and a natural human world. Every epoch and each century is critical – ours, the 21st especially. Thanks to the modern times era, even the crisis has reached a universal size. What actions are undertaking those responsible for education and upbringing? Are they aware of the critical situation of our current world and of it’s changes and spiritual moves? What are their plans for protecting and saving endengered mankind?

 

Keywords: world, values, science, nature, philosophy, crisis, education

 

Klíčová slova: svět, hodnoty, věda, příroda, filosofie, krize, výchova

 

(Prof. PhDr. Radim Palouš, dr. h. c., filosof, emeritní rektor Univerzity Karlovy.)

 

 

Free Will: its Structure and Limits (1/V/2008)

Autor: Jan Payne

 

Abstract: Svobodná vůle: její struktura a limity. (Článek) – Slovo vůle, v běžném jazyce spojované se slovem svobodná, hraje rozhodující úlohu v moderní kultuře. Podle autora si můžeme dovolit naznačit, že reprezentuje samotné jádro současné spirituality, která nahradila hodnoty původních náboženství.

 

Keywords: will, free will, contemporary spirituality, modern culture

 

Klíčová slova: vůle, svobodná vůle, současná spiritualita, moderní kultura

 

 

Ontological Foundation of Human Rights (2/V/2008)

Autor: Jan Payne

 

Abstract: Ontologický základ lidských práv. (Článek) – Koncept lidských práv hraje v současnosti roli náboženství, které je sdíleno téměr všemi lidmi žijícími v demokratických zemích, a přesto jeho základ zůstává skryt. Pokusy ukotvit práva v různých pojetích společnosti všeobecně selhaly. Nicméně je zde jeden návrh vyjádřený zejména v legendě o králi Artušovi, který byl obdarován magickým mečem, na němž bylo napsáno heslo: Vzdoruj silným a ochraňuj slabé. Ve skutečnosti nikdo, kdo podporuje křehkost, nemůže morálně selhat. Toto heslo je dobře následovatelné, zatímco jeho aplikace záleží na distribuci moci mezi lidmi. V etice zasluhuje doporučení analyzovat různé druhy moci a kvalifikovat vztahy mezi minimálně dvěma nejdůležitejšími, kterými jsou moc mečů a moc klíčů.

 

Keywords: human rights, duties, power, fragility, potentiality, universalizibility, conscience, procedural justice, king Arthur

 

Klíčová slova: lidská práva, povinnosti, moc, křehkost, možnost, zevšeobecnění, svědomí, procesní právo, král Artuš

 

(MUDr. Mgr. Jan Payne, Ph.D., filosof a neurolog, je předsedou Společnosti lékařské etiky J. E. Purkyně. Do roku 1989 pracoval jako neurolog, poté nastoupil na 1. lékařské fakultě UK, kde přednáší etiku a filosofii. Dříve působil jako předseda Centrální etické komise a dnes je vedoucím Centra pro bioetiku při Ústavu humanitních studií v lékařství na 1. LF UK v Praze.)

 

 

Fenomén domova (3–4/V/2008)

Autor: Naděžda Pelcová

 

Abstract: The Phenomenon of Home. (Article) – Analysis of context of “home” in the thinking of Heidegger, Patočka and Lévinas. Ontology of home. Home as a center of Lebenswelt. Experience of home and homelessness.

 

Keywords: ontology of home, world, Lebenswelt, closeness, distance, interiority, exteriority

 

Klíčová slova: ontologie domova, svět, Lebenswelt, blízkost, vzdálenost, niternost, vnějškovost

 

(Doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc., vedoucí Katedry občanské výchovy a filosofie UK PedF, specializuje se na filosofickou antropologii a filosofii výchovy.)

 

 

Otazníky školní etické výchovy ve světle kurikulární reformy (1/V/2008)

Autor: Jaroslava Schlegelová

 

Abstract: Question Marks on Ethical Education in Schools in the Light of the Curricular Reform. (Article) – The text is an attempt for a complex contemplation on various questions, arising on the background of the currently running curricular reform at Czech elementary and secondary schools. The key theme are the philosophical grounds of ethical education in the conditions of elementary and secondary schools. The author unfolds the theme in a context of other significant events. Among others she contemplates the social status of a teacher, the system of upbringing and education of the young, the preparation of teachers-to-be in the situation of profound value crisis connected with the crisis of family and authority. The common point of these reflections is the effort to raise interest for these questions not only among the pedagogical public, and to inspire for all-society discussion on possible ways out of this burdensome social pathology, and to face the mechanisms endangering the sole humanistic foundation of cultural heritage of the European civilization.

 

Keywords: general educational plan, curricular reform, ethical education, value vacuum, family crisis, authority crisis, european civil roots, philosophical grounds of ethical education

 

Klíčová slova: rámcový vzdělávací plán, kurikulární reforma, etická výchova, hodnotové vakuum, krize rodiny, krize autority, evropské civilizační kořeny, filosofické základy etické výchovy

 

(PhDr. Jaroslava Schlegelová, CSc., je odbornou asistentkou na UK HTF, kde přednáší a vede semináře v rámci oboru filosofie výchovy, didaktiky filosofie a etiky, filosofie dějin. Vyučuje základy společenských věd na gymnáziu Elišky Krásnohorské v Praze, kde od roku 2004 vykonává funkci výchovného poradce.)

 

 

Obraz dítěte, dětskosti a dětské přirozenosti u Jana Amose Komenského – teoretická východiska I (1/V/2008)

Autor: Martin Šístek

 

Abstract: The Image of a Child, Childishness and Childish Nature as Perceived by Jan Amos Comenius – Theoretical Sources I. (Article) – From the sixteenth to the eighteenth century gradually a new perception of what is a child and what is its role in the realm of human and super-human intentions took place. The move towards a child, as this change is indicated in professional literature, has its roots in the efforts of pedagogical geniuses Jan Amos Comenius and Jean Jacques Rousseau. The author analyses their focus on a child and its specific value on the background of philosophical concepts of both thinkers. The evaluation of childhood and attendance to it is connected to reformatory aspirations of these men. While Comenius strived for rectification of human matters, the lifelong yearning of Rousseau was an attunement to the order of nature. Childhood in the vision filed of emendation – Rousseau’s or Comenius’s – disposes of so needed flexiblity: possiblity of opening towards new, good, i.e. disposes of relatively the greatest attunement to longed-for possitive change.

 

Keywords: child, childishness, childish nature, evaluation of childhood

 

Klíčová slova: dítě, dětskost, dětská přirozenost, ocenění dětství

 

 

Obraz dítěte, dětskosti a dětské přirozenosti u Jana Amose Komenského – teoretická východiska II (2/V/2008)

Autor: Martin Šístek

 

Abstract: The Image of a Child, Childishness and Childish Nature as Perceived by Jan Amos Comenius – Theoretical Sources II. (Article) – From the sixteenth to the eighteenth century gradually a new perception of what is a child and what is its role in the realm of human and super-human intentions took place. The move towards a child, as this change is indicated in professional literature, has its roots in the efforts of pedagogical geniuses Jan Amos Comenius and Jean Jacques Rousseau. The author analyses their focus on a child and its specific value on the background of philosophical concepts of both thinkers. This continuation of the previously published text focuses on the philosophical conception of a play and Comenius’s approach to discipline and a symbology of a child and childhood.

 

Keywords: child, childishness, play, discipline, symbology of a child and childhood

 

Klíčová slova: dítě, dětskost, hra, kázeň, symbolika dítěte a dětství

 

(PhDr. Martin Šístek, pedagog, působí na gymnáziu profesora Jana Patočky v Praze.)
 
 
 
Recenze/Book reviews

 

 

Erazim Kohák – Svoboda, svědomí, soužití. Kapitoly z mezilidské etiky, SLON, Praha 2004, 216 s. (2/V/2008)

Autor: Věra Jirásková

 

Abstract: Erazim Kohák: Freedom, Conscience, Coexistence. Chapters of Interhuman Ethics. (Book review) – Uniqueness of this publication lies in the fact that it is not only a systematic overview, or a mere compilation of ethical reflections aimed at one specific problem or theme of ethics, but it consistently includes and connects all essential themes in philosophically conceived contexts. The aim of the author of this contribution is to present this publication to students.

 

Keywords: ethics, freedom, conscience, social contract, metaethics, cognitivism and noncognitivism, utilitarism, duty, moral law

 

Klíčová slova: etika, svoboda, svědomí, společenská smlouva, metaetika, kognitivismus a nonkognitivismus, utilitarismus, povinnost, morální zákon

 

(PhDr. Věra Jirásková, Ph.D., vedoucí Oddělení didaktiky Katedry občanské výchovy a filosofie UK PedF.)

 
 www.filosofie.cz