Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 3–4/VI/2009 - Autumn 2009

Editorial

Autor: Zuzana Svobodová, Mikuláš Horský, Pavel Žďárský

Dear readers,

 

from the very begining of our e-journal PAIDEIA we have an epigraph, whose author is Radim Palouš. This philosopher together with Jaroslava Pešková has formed philosophy of education as a postgraduate program at Charles University. Both founders were disciples of Jan Patočka. This marks the begining of a new period of Czech philosophy of education; a new period, as Radim Palouš never forgets to mention, there already had been two great stars – Jan Amos Comenius and Jan Patočka.

 

On 6th of November Professor Radim Palouš celebrated his 85th birthday. This double issue of e-journal PAIDEIA brings together texts of his colleagues and of students. They congratulate their teacher and friend and thank for his care of the soul that never applies only to an individual, but to all who are willing to open.

 

An article about the Problem of Corporeality is written by Nadežda Pelcová, Anna Hogenová submits a heideggerian muse over Hölderlin verse. Mikuláš Horský writes about the idea of the Good and Jana Dlouhá ruminates over a human learning. Irena Vaňková is in her article inspired by verses of Jan Skácel and Zuzana Svobodová compares life to liturgy. Lenka and David Kramský ponder over humanities, David Rybák pursues thinking of Jaroslava Pešková, Jana Šturzová deals with the problem of meaning in education, Michal Slaninka thinks over teacher’s authority and Taťána Göbelová reminds non-indifference stories in the Old and the New Testament. Jakub Hajíček, Kateřina Marková, Miriam Prokešová and Tereza Kralíčková have also submitted their gratulatory texts for this issue. The volume VI of e-journal PAIEDIA is resumed in the Index of Articles.

 

Under the section IMPRINT you will find our interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

 

Vážení čtenáři,

 

od počátku nese časopis PAIDEIA na své domovské stránce motto, jehož autorem je Radim Palouš. Tento filosof uvedl spolu s Jaroslavou Peškovou filosofii výchovy jako postgraduální program na Univerzitu Karlovu. Oba zakladatelé byli žáky Jana Patočky. Určitým způsobem tak nastala nová etapa české filosofie výchovy; nová, protože jak Radim Palouš nikdy nezapomíná poukázat, česká filosofie výchovy má na svém nebi dvě hvězdy – Jana Amose Komenského a Jana Patočku.

 

6. listopadu 2009 oslavil profesor Radim Palouš 85. narozeniny a toto dvojčíslo e-journalu PAIDEIA přináší texty spolupracovníků a žáků Radima Palouše, kteří blahopřejí svému učiteli a příteli. Vyjadřují díky za jeho péči o duši, která se nikdy netýká jen jednotlivce, ale všech, kdo jsou ochotni se jí otevřít.

 

Text o problému tělesnosti věnovala Naděžda Pelcová, Anna Hogenová předkládá heideggerovské zamyšlení nad Hölderlinovým veršem. Mikuláš Horský píše o ideji Dobra a Jana Dlouhá uvažuje nad lidským určením. Irena Vaňková vyšla z veršů Jana Skácela a Zuzana Svobodová přirovnává život k liturgii. Lenka Krámská s Davidem Krámským se zamýšlejí nad humanitními vědami, David Rybák se věnuje myšlení Jaroslavy Peškové, Jana Šturzová se zastavila u problematiky významu ve výchově, Michal Slaninka se zamýšlí nad autoritou učitele a Taťána Göbelová připomíná příběhy nelhostejnosti ve Starém a Novém zákoně. K životnímu jubileu profesora Palouše přidali blahopřejné texty Jakub Hajíček, Kateřina Marková, Miriam Prokešová a Tereza Králíčková. Šestý ročník e-journalu PAIDEIA rekapituluje článková bibliografie.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz