Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 2/VII/2010 - Spring 2010

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

 

the second issue of e-journal PAIDEIA comes as an inspiration for meditation during the hot summer months.

 

The issue includes a final text on Russian Symbolism movement by authors from University of Ostrava Lenka Naldoniová and Jan Vorel, a first part of a study about thinking of Jaroslava Pešková written by David Rybák, a text from Klára Holá on Plato’s light metaphysics, and a tract by Zdeňka Dohnalová from Masaryk University in Brno aimed at traumatic living situations of parents dealing with death of their child. The issue is supplemented by Mikuláš Horský’s book review of a collective volume about Comenius’s concept of the World.

 

We wish you nice holidays!

 

Under the section IMPRINT you will find our interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

Vážení čtenáři,

 

druhé letošní číslo e-journalu PAIDEIA přichází jako inspirace k zamyšlení pro horké letní měsíce.

 

Najdete v něm dokončení textu o ruském symbolismu dvojice autorů Lenky Naldoniové a Jana Vorla z Ostravské univerzity, první část studie o myšlení Jaroslavy Peškové od Davida Rybáka, článek Kláry Holé o Platónově světelné metafyzice a pojednání Zdeňky Dohnalové z Masarykovy univerzity v Brně o traumatických životních situacích rodičů, kteří se vyrovnávají se ztrátou dítěte. Vydání uzavírá recenze kolektivní monografie o Komenského pojetí světa z pera Mikuláše Horského.

 

Přejeme vám příjemné prázdniny!

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz