Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 4/VII/2010 - Autumn 2010

Životní jubileum Ilony Semrádové (Zpráva)

Autor: Jana Králová
Abstract: Life jubilee of Ilona Semrádová. – Ilona Semrádová in her pedagogical, scientific and publication work interconnects themes gained by her studies of philosophy and German studies at The Faculty of Arts of Charles University in Prague and by her experience and theoretical endeavor resulting from her engagement at three faculties of Charles University (Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy, Faculty of Education) and at two faculties of University of Hradec Králové (Faculty of Education and Faculty of Informatics and Management).

 

 

Bilancování v souvislosti s životním jubileem je příležitostí k tomu, abychom postihli charakteristické rysy činnosti jubilanta. Doc. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. propojuje ve své pedagogické, vědecké a publikační činnosti východiska daná studiem filosofie a germanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zkušenostmi, studiem a teoretickým úsilím podmíněným působením na třech fakultách Univerzity Karlovy (lékařská, farmaceutická, pedagogická) a na dvou fakultách Univerzity Hradec Králové (pedagogická fakulta a fakulta informatiky a managementu).

 

            Od devadesátých let minulého století působila kmenově na Vysoké škole pedagogické (nyní Univerzita Hradec Králové), kde přednášela zejména Etiku a Soudobé filosofické myšlení. Současné působila externě na lékařské fakultě, kde přednášela Filosofii člověka a Zdravotnickou etiku a na farmaceutické fakultě, kde se soustřeďovala na problematiku Filosofie a etiky profese.

 

            Poté, co vznikla fakulta řízení a informační technologie, nyní fakulta informatiky a managementu, byla pověřena vybudováním oboru Cestovní ruch s rozšířenou jazykovou přípravou. V roce 1997 se stala vedoucí katedry aplikované lingvistiky. V této funkci působí dosud. Ve směřování katedry respektuje hlubší, zejména axiologické a etické souvislosti kultivace interkulturní komunikace. Čtvrtý ročník mezinárodní konference Vědecký výzkum a výuka jazyků (2011), jehož je katedra pořadatelem, je této problematice přímo věnován. Ve spolupráci s Ústavem translatologie UK FF pořádá rovněž pravidelné translatologické semináře pro studenty i učitele Univerzity Hradec Králové, které se staly jedním z podnětů pro kurs CŽV zaměřený na přípravu učitelů překladu a tlumočení v terciárním vzdělávání, který nabízí Ústav translatologie UK FF.

 

            Vzhledem k zaměření fakulty informatiky a managementu a jejím technickým možnostem se i pedagogové „neinformatici“ zapojili do procesu využívání virtuálního studijního prostředí vytvářením e-learningových kursů. Docentka Semrádová patřila k prvním autorům, kteří vytvořili tyto kursy pro humanitní předměty. Jde o kursy Etika, Filosofický seminář, Překladatelství v německém jazyce a Kapitoly z literatury a kultury německy mluvících zemí 1., 2., 3., 4. Její kursy Etika a Filosofický seminář byly a jsou využívány rovněž v interuniverzitním studiu. Kursy Filosofický seminář a Překladatelství v německém jazyce získaly celostátní ocenění (2003). V kursech jsou uplatňovány znalosti a dovednosti spojené s ovládáním virtuálního studijního prostředí, filosofická, pedagogická a lingvistická erudice. Řada poznatků a zkušeností se promítla do vydání monografie Paradigma komunikace a technologie vzdělávání a do celé řady článků, zvaných přednášek a dalších textů.

 

            Od roku 2001 působí Ilona Semrádová externě rovněž na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde přednáší Profesní etiku, Hermeneutickou etiku a Filosofii jazyka. Je členkou oborové rady filosofie, jako školitelka vede doktorandy a působí v komisích pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských disertací. Je zapojena do řešení výzkumného záměru MŠMT Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělání.

 

            Ilona Semrádová působí rovněž v oborové radě doktorského studijního programu Filologie: Didaktika konkrétního jazyka na UK FF a je členkou redakční rady AUC – Philologica, Translatologica Pragensia.

 

            I když lze publikační činnost kolegyně Semrádové rozdělit do tří tematických okruhů, za dominantní je možno považovat problematiku etiky a filosofie.

 

            První okruh navazuje na úspěšné grantové projekty (např. Humanizace výuky na fakultě řízení a informační technologie, Uplatnění absolventů VŠP, Inovace studijních programů jazykové výuky, Knomedias a další) a tvoří jej publikace spojené s problematikou etickou a axiologickou. Sem patří zejména tituly Etika. Přehled etických teorií (1992, 1994, 2005, 2007, přepracované vydání 2009), Tradiční etické problémy a soudobé diskuse v etice (1993), Výběr textů k výuce etiky (1992), Filosofický seminář (1999, 2003, 2011), Etika. Výběr textů k interpretaci (2010), Úvod do etiky (1998, 2002, 2004, 2007).

 

            Druhý okruh představují publikace navázané na lingvistickou problematiku a na otázky filosofie jazyka, které jsou rovněž využitelné jako studijní literatura. Sem lze zařadit tituly Deutschsprachige Philosophie und Literatur (1998, 2003, 2009), Péče o jazyk a komunikaci. Péče o logos jako smysluplnou řeč (2004, 2005, 2010), Seminář německého jazyka 1, 2 (2006, 2007, 2010), Seminář německého jazyka 3 (zaměřený na literaturu – 2008), Seminář německého jazyka 4 (věnovaný filosofii a etice – 2008), Překladatelská propedeutika (2010). Tento poslední titul klade důraz na často opomíjený hermeneutický přístup k překladu.

 

            Třetí okruh tvoří publikace spjaté s reflexí využívání virtuálního studijního prostředí, s hledáním východisek optimálního zařazení ICT do výuky a s empirickými šetřeními orientovanými na motivační a evaluační dimenze e-learningových kursů a na možnosti a meze využívání ICT při výuce humanitních předmětů. K těmto publikacím patří zejména monografie Paradigma komunikace a technologie vzdělávání (2003) a kolektivní monografie Ilona Semrádová et al. Reflections on the Exploitation of a Virtual Study Environment (2010).

 

            Vedle výše uvedených rozsáhlejších prací nalezneme v bibliografii Ilony Semrádové více než šedesát položek (studie, články, zahraniční přednášky a referáty, a to i mimo německou jazykovou oblast). Pro všechny publikace je charakteristické, že autorka uplatňuje své filosofické a etické vzdělání zejména hermeneutické a fenomenologické provenience, pedagogickou zkušenost a zaujetí problematikou bytostného vzdělávání.

 

            Do další vědecké, pedagogické i organizační činnosti přejeme kolegyni Iloně Semrádové zdraví, pohodu a vnímavé studenty.

 

(Prof. PhDr. Jana Králová, CSc. působí v Ústavu translatologie UK FF.)


 
 www.filosofie.cz