Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 4/VII/2010 - Autumn 2010

Editorial

Autor: Mikuláš Horský

Dear readers,

this issue is published with a delay, but it enabled us to collect interesting and inspiring texts.

 

Ondřej Zavadil in his article Virtus Fortitudo examines the concept of bravery on several important medieval texts. David Krámský in his article Embodied Mind and Neurosciences has tried to suggest some areas in which natural science engaged in human consciousness may use the results of phenomenological research. Světlana Machová develops Comenius’ concept of light path from his work Via lucis, using methods of the cognitive linguistics.

 

Apart from these studies, readers may find a book review Temporality and Mortality I. Essays on Temporal Constitution of Human Existence, as well as a report from the conference Contexts of Philosophy of Education in Historical and Contemporary Perspective, which took place 28th and 29th October 2010 in Castle Smolenice near Trnava in Slovak Republic. Outstanding life jubilee of Ilona Semrádová is reminded by Jana Králová. The volume VII of e-journal PAIDEIA is resumed in the Index of Articles.

 

Under the section IMPRINT you will find our interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

 

Vážení čtenáři,

toto číslo vychází se zpožděním, o to zajímavější a inspirativnější čtení Vám v něm, jak doufáme, nabízíme.

Ondřej Zavadil ve svém článku Virtus fortitudo zkoumá na několika významných středověkých textech koncept statečnosti. David Krámský se ve svém příspěvku Ztělesněná mysl a neurovědní výzkum pokusil navrhnout některé oblasti, v nichž mohou přírodní vědy zabývající se lidským vědomím využít výsledky fenomenologických bádání. Světlana Machová pak za pomocí metod kognitivní lingvistiky rozvíjí Komenského motiv cesty světla z jeho díla Via lucis.

 

Vedle těchto studií čtenáři mohou v tomto čísle nalézt recenzi knihy Časovost a smrtelnost I. Studie k časové konstituci lidské existence, se kterou vás seznámí Mikuláš Horský, a rovněž zprávu Andreje Rajského z konference Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektíve, která se konala 28. a 29. října 2010 ve Smolenickém zámku u Trnavy na Slovensku. Významné životní jubileum Ilony Semrádové připomněla Jana Králová. Sedmý ročník e-journalu PAIDEIA rekapituluje článková bibliografie.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.

 


 
 www.filosofie.cz