Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 4/VII/2010 - Autumn 2010

PAIDEIA: ročník VII/2010 (článková bibliografie)

Autor: editor
PAIDEIA: Index of Articles, Volume VII/2010.

 

 

 

Články/Articles

 

 

Pravda ve vědě, či věda v pravdě? Reflexe díla Emanuela Rádla v české filosofii

(1/VII/2010)

Autor: Jana Dlouhá

 

Abstract: Scientific Truth or Truthful Science? Reflection of Emanuel Rádl’s Works in Czech Philosophy. (Article) – Emanuel Rádl, a prominent naturalist and Czech philosopher in early 20th century, in his time had to deal with the influence of positivism on the thinking of not only scientific, but also philosophical and general knowledge as a basis for political activity. He attained original concept of truth, which is the inner character of all reality, and under this concept all the natural and social features are governed by the same rule of moral law. His intellectual efforts have been fruitful in terms of methodology, contributed to the development of scientific theories; in the social and political field Rádl brightly analyzed the effects of the present developments and anticipated future scenarios (which had not then been appreciated). However, if the science and philosophy should take its share of responsibility for the state of today’s world, Rádl’s work could once again become an inspiration in particular for shaping the relationship between science and morality.

 

Keywords: theory of science, ethics, positivism, natural philosophy, vitalism, experience and meaning

 

Klíčová slova: teorie vědy, etika, pozitivismus, přírodní filosofie, vitalismus, zkušenost a smysl

 

(RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., působí v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, kde se zabývá především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů. Je odpovědnou redaktorkou časopisu Envigogika.)

 

 

Životní situace rodičů po anticipované ztrátě dítěte (2/VII/2010)

Autor: Zdeňka Dohnalová

 

Abstract: Family Living Situation after Anticipated Loss of a Child. (Article) – This study results from a qualitative study, which explores the experience of outliving mothers and families. The author presents the three periods of adapting to the anticipated loss of a child and specific needs of families after bereavement, who often have problem with socializing and have lost hope in normal life. The author also deals with the only organization in Czech Republic for helping families after bereavement – The Long Way Association.

 

Keywords: family living situation, the anticipated loss of a child, death, bereavement, help for outliving relatives

 

Klíčová slova: životní situace rodičů, anticipovaná ztráta dítěte, smrt, úmrtí blízké osoby, poradenství pro pozůstalé

 

(Mgr. Zdeňka Dohnalová je výzkumná pracovnice na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.)

 

 

Das Wahrheitsgeschehen und Selbstsein (3/VII/2010)

Autor: Anna Hogenová

 

Abstract: Vyvstávání pravdy a problém toho, co zakládá jáství (Selbstheit). (Článek) – Článek se zabývá fenoménem „Selbst“ (samo) z fenomenologického hlediska. Problém pravdivosti našeho „Selbst“ (samo) je jedním z nejtěžších úkolů filosofie od jejího počátku. „Selbst“ (samo) je tak blízko, že nemůže být zvěcněno – zpředmětněno. Z jeho podstaty vyplývá, že se může pouze sdílet v napětí tázání.

 

Schlüsselwörter: Wahrheit, Selbst, Unverborgenheit, Fragen

 

Klíčová slova: pravda, samo, neskrytost, tázání

 

(Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., filosofka, zabývá se především fenomenologickou problematikou. Působí na KOVF UK PedF a je vedoucí Katedry filosofie na UK HTF.)

 

 

Platónova světelná metafyzika jako základ filosofie výchovy (2/VII/2010)

Autor: Klára Holá

 

Abstract: Plato’s Light Metaphysics as a Base of the Philosophy of Education. (Article) – The study deals with a light metaphor as a fundamental metaphysical principle of ontological differentiation in Plato’s dialogues. It gathers above all from their interpretations in a Eugen Fink’s work. It refers to a key use of the light symbol in ontological, gnoseological, ethical and philosophy of education contexts.

 

Keywords: light, myth and logos, the myth about the cave, cosmos, community, education, chórismos, alétheia

 

Klíčová slova: světlo, mýtus a logos, podobenství o jeskyni, kosmos, společenství, výchova, chórismos, alétheia

 

(PhDr. Klára Holá je interní doktorandkou oboru Filosofie na UK PedF v Praze.)

 

 

Ztělesněná mysl a neurovědní výzkum (4/VII/2010)

Autor: David Krámský

 

Abstract: Embodied Mind and Neurosciences. – This text deals with the selected aspects of fenomenology, which allow us to put a question about the character of the consciousness of the embodied world.

 

Keywords: thought, cognition, body, embodiment, brain

 

Klíčová slova: myšlení, kognice, tělo, tělesnost, mozek

 

(PhDr. David Krámský, Ph.D. – vědecko-výzkumný pracovník a pedagog Katedry společenských věd Fakulty bezpečnostního managementu PA ČR a katedry OV a filosofie Pedagogické fakulty UK. Současné zaměření: kognitivně vědní výzkum amorality.)

 

 

Via lucis v univerzálním jazyce světla (4/VII/2010)

Autor: Světlana Machová

 

Abstract: Via Lucis in the Universal Language of Light.In this paper we develop the Comenius’ idea of via lucis compared to the notions of inner light in religious sources. We aim to establish the new theory of the universal language of mind based on phenomenology and cognitive linguistics studies of natural language.

 

Keywords: light, inner light, universal language, language of mind, via lucis

 

Klíčová slova: světlo, univerzální jazyk, duchovní světlo, jazyk duše, via lucis

 

(Mgr. Světlana Machová je interní doktorandkou oboru Filosofie na UK PedF v Praze.)

 

 

Pavel Florenskij a Andrej Bělyj – magie slova a symbolu I (1/VII/2010)

Autor: Lenka Naldoniová, Jan Vorel

 

Abstract: Pavel Florenskij and Andrey Belyj – The Magic of Word and Symbol I. (Article) – Symbolists inspired by Plato understood word ontologically – word interconnects higher substance with a thing placed in the phenomenal world and thus it changes the thing according to the perfect idea. An exquisite role is played here by a poet and mystic. A symbolistic poet was a tool used for interpreting higher truths. Andrey Belyj can be taken as a typical example of such a poet and Pavel Florenskij, a mystic was, at the beginning, inspired by a prayer where the name of “God” was being proclaimed. Certainly, we cannot limit the thinkers this way. For example Florenskij was also a scientist and mathematician although he compared his abstract theories to his own religious experience. Florenskij belongs to important theoreticians of Russian symbolism. He understands it as an attitude to world, culture and human life as whole. His viewing of symbolism was influenced by Belyj. What connected them, was mathematics – they both studied it at the same university in Moscow – and the approach to word and symbol. In the first part of the article we investigate the influences reflected in Florenskij’s thinking about word and antinomy. In the second part we analyze reflection of Florenskij’s aesthetic-philosophical concepts in the ideological and creative world of Belyj, the attention being paid especially to his understanding of word and symbol.

 

Keywords: philosophy and literature of Russian symbolism, Florenskijs and Belyj’s approach to symbolism, interfaces between art-focused theories and ideological structures, understanding of symbol, the phenomenon of word

 

Klíčová slova: filosofie a literatura, ruský symbolismus, Florenského a Bělého esteticko-filosofický systém, ontologický význam slova, teorie symbolu

 

 

Pavel Florenskij a Andrej Bělyj – magie slova a symbolu II (2/VII/2010)

Autor: Lenka Naldoniová, Jan Vorel

 

Abstract: Pavel Florenskij and Andrey Belyj – The Magic of Word and Symbol II. (Article) – Symbolists inspired by Plato understood word ontologically – word interconnects higher substance with a thing placed in the phenomenal world and thus it changes the thing according to the perfect idea. An exquisite role is played here by a poet and mystic. A symbolistic poet was a tool used for interpreting higher truths. Andrey Belyj can be taken as a typical example of such a poet and Pavel Florenskij, a mystic was, at the beginning, inspired by a prayer where the name of “God” was being proclaimed. Certainly, we cannot limit the thinkers this way. For example Florenskij was also a scientist and mathematician although he compared his abstract theories to his own religious experience. Florenskij belongs to important theoreticians of Russian symbolism. He understands it as an attitude to world, culture and human life as whole. His viewing of symbolism was influenced by Belyj. What connected them, was mathematics – they both studied it at the same university in Moscow – and the approach to word and symbol. In the first part of the article we investigate the influences reflected in Florenskij’s thinking about word and antinomy. In the second part we analyze reflection of Florenskij’s aesthetic-philosophical concepts in the ideological and creative world of Belyj, the attention being paid especially to his understanding of word and symbol.

 

Keywords: philosophy and literature of Russian symbolism, Florenskijs and Belyj’s approach to symbolism, interfaces between art-focused theories and ideological structures, understanding of symbol, the phenomenon of word

 

Klíčová slova: filosofie a literatura, ruský symbolismus, Florenského a Bělého esteticko-filosofický systém, ontologický význam slova, teorie symbolu

 

(Dr. phil. Lenka Naldoniová, působí na Katedře filosofie Filosofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a zabývá se etikou a ruskou filosofií; PhDr. Jan Vorel, Ph.D., působí na Katedře slavistiky Filosofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Věnuje se teorii literatury, ruské literatuře a literární komparatistice.)

 

 

Dům jako symbol světa (3/VII/2010)

Autor: Miloslav Průka, Martina Průková

 

Abstract: House/Home as a Symbol of the Word. (Article) – This work focuses on the house/home as the most important locus of human dwelling, the place where through the ages humans were born and died.

 

Keywords: house, home, symbolism, tradition, world

 

Klíčová slova: dům, domov, symbolika, tradice, svět

 

(Mgr. Miloslav Průka, Ph.D. je odborný asistent na Katedře věd o výchově Fakulty filozofické Univerzity Pardubice; Mgr. Martina Průková je doktorandka historie v Ústavu českých dějin UK FF.)

 

 

Problém etiky jako problém praxe u Jaroslavy Peškové I (2/VII/2010)

Autor: David Rybák

 

Abstract: The Problem of Ethics as a Problem of Practice in Jaroslava Pešková’s Philosophy I. (Article) – This article deals with the development of Jaroslava Pešková’s thinking about practice and ethics. In philosophy of creative marxists thinkers in sixties, there is an important common horizon of the “governability of history” by human subjective practical activity. This horizon is problematized by Jaroslava Pešková, who is following Jan Patočka’s phenomenological critique of Karel Kosík’s Dialectics of the Concrete. The practice is not some movement within the substantial form, but presupposing the relation to its meaning, so the form-content relation is not to take metaphysically as some “3rd person fact”, but is conditioned by the original relation of human being to its being.

 

Keywords: ethics, practice, subject, metaphysics, meaning

 

Klíčová slova: etika, praxe, subjekt, metafyzika, smysl

 

 

Problém etiky jako problém praxe u Jaroslavy Peškové II (3/VII/2010)

Autor: David Rybák

 

Abstract: The Problem of Ethics as a Problem of Practice in Jaroslava Pešková’s Philosophy II. (Article) – This article deals with the development of Jaroslava Pešková’s thinking about practice and ethics. In philosophy of creative marxists thinkers in sixties, there is an important common horizon of the “governability of history” by human subjective practical activity. This horizon is problematized by Jaroslava Pešková, who is following Jan Patočka’s phenomenological critique of Karel Kosík’s Dialectics of the Concrete. The practice is not some movement within the substantial form, but presupposing the relation to its meaning, so the form-content relation is not to take metaphysically as some “3rd person fact”, but is conditioned by the original relation of human being to its being.

 

Keywords: ethics, practice, subject, metaphysics, meaning

 

Klíčová slova: etika, praxe, subjekt, metafyzika, smysl

 

(Mgr. David Rybák je doktorandem oboru Filosofie na KOVF UK PedF. Zabývá se nyní filosofií Jaroslavy Peškové.)

 

 

Čas a výchova: z trvání k času (3/VII/2010)

Autor: Zuzana Svobodová

 

Abstract: Time and Education: from Duration to Time. (Article) – In her present article, Zuzana Svobodová explores the relationship of time, education and tradition. She asks about the nature or essential characteristics of the phenomenon of tradition, time, conversion and education. In the central chapter dealing with time, the author emphasizes the human experience of conversion from homogeneous to disparate time, which is open to all what is newly coming. Furthermore, the author explains the concept of time in the Greek and the Jewish cultures, recalls the symbolic expression and shows their similarity. In the section entitled Education, movement from duration to time, which is a self-act of education, is identified as human process (cultūra) and not the natural one (nātūra), a process that also differs from the previously targeted formation. Education as bringing to the relation with the coming, is a manifestation of responsible human freedom, which is open to (unsecured) future.

 

Keywords: time, conversion, tradition, duration, education

 

Klíčová slova: čas, konverze, tradice, trvání, výchova

 

(PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D. vyučuje na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, na Katedře teologie a filosofie Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické, dále učí studenty UK Evangelické teologické fakulty, je lektorkou akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky a pracuje jako učitelka náboženství. Zabývá se filosofií výchovy, dějinami vzdělávání a zkoumá vztahy náboženské a kulturní vzdělanosti.)

 

 

Problematika smyslu lidského života v díle Milana Machovce (3/VII/2010)

Autor: Jiří Šlégl

 

Abstract: Die Problematik des Sinnes des Menschenlebens im Werk von Milan Machovec. (Article) – Das Hauptthema des Machovecs philosophischen Anstrengen war das Suchen der Bedeutung des Menschenlebens. Diese Problematik können wir auf drei Hauptthemen teilen. 1) Die marxistische Lösung (1946–1964), 2) Die Hoffnung und die Konversion (1965–1989), 3) Der Meister des Dialogs (1989–2003). In diesen Zeiten ist die Verschiebung in dem Erfassen des Themas der Bedeutung des Menschenlebens gesucht. Die Bedeutung der Menschlichenexistenz ist nicht mit der Bestimmtheit festgelegt. Machovec zeigt eher die Kreise der Problemen als die Geschichte, der Fetisch, die Frau, der Gott, die Ökologie oder der Dialog. Diese Phänomene haben dem Mensch den Weg bei dem Suchen der Bedeutung zeigen. Dieser Weg ist mit der aktiven Teilnahme jeder suchenden Person verbinden.

 

Schlüsselwörter: der Sinn, die Geschichte, der Dialog, das Dasein, die Existenz, der Marxismus, der Kampf, die Erwartungen, der Mensch, die Orientierung, die Zukunft, die Frau, die Gesamtheit

 

Klíčová slova: smysl, dějiny, dialog, život, existence, marxismus, zápas, naděje, člověk, orientace, budoucnost, žena, celek

 

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D. vystudoval dějepis a pedagogiku na UK PedF. V současné době vyučuje na soukromé střední škole v Roudnici nad Labem. V roce 2010 ukončil doktorandské studium filosofie na UK PedF v Praze.)

 

 

The Application of Bloom’s Taxonomy in the Research of the Junction between Comprehensive and High School from the Viewpoint of Education of Critical Thinking

(1/VII/2010)

Autor: Ona Visockienė, Vilija Dabrišienė

 

Abstract: Aplikace Bloomovy taxonomie ve výzkumu propojení základních a vysokých škol z hlediska výchovy ke kritickému myšlení. (Článek) – Kritické myšlení při vzdělávání je velmi důležité jak v základních školách, tak na nejvyšším stupni vzdělávací soustavy. Nicméně problém výchovy ke kritickému myšlení z hlediska propojení základních a vysokých škol byl v litevských školách analyzován jen problematicky. Proto je důležité, na jakém základě můžeme zkoumat koordinaci mezi vysokými a základními školami v aspektu výchovy ke kritickému myšlení. V odpovědi na tuto otázku, článek zdůvodňuje Bloomovu aplikaci taxonomie vzdělávacích cílů při zkoumání daného problému. K jeho řešení je použita analýza odborné literatury, dotazníkové šetření a metody odborné evaluace. Výsledky analýzy ukazují, že Bloomova taxonomie zvýrazňuje rozdíl mezi vysokým a základním vzděláváním ve všech oblastech poznávání. Použití tohoto nástroje také ukazuje statisticky významné rozdíly mezi vysokoškolským vzděláváním a dalšími oblastmi studia.

 

Keywords: formation of critical thinking, taxonomy of educational objectives, Benjamin Bloom

 

Klíčová slova: formování kritického myšlení, taxonomie vzdělávacích cílů, Benjamin Bloom

 

(Ona Visockienė, Kaunas University of Technology, Associate Professor in the Department of Education Systems, PhD of Social Sciences. She lectures on the modules of educational psychology and communication framework and is the co-author of the course book The Basics of Modern Didactics. She has written the monograph The Education of Critical Thinking, etc. She also works as the Deputy Head of Education Section in Kaunas City Municipality. Vilija Dabrišienė, Kaunas University of Technology, the Associate Professor of the Department of Mathematical Systems Research, PhD of Social Sciences, expert teacher of Mathematics. She has been teaching Mathematics for twenty years both, in secondary and high school.)

 

 

Virtus fortitudo (4/VII/2010)

Autor: Ondřej Zavadil

 

Abstract: Virtus fortitudo. (Article) – Mit Hilfe vergleichender Methodik möchte diese Arbeit versuchen, die Tugend der Tapferkeit bei vier frühmittelalterlichen Autoren aufzugreifen. Für diesen Zweck wurden die Texte verschiedener Epochen und Genres ausgewählt: der Fürstenspiegel Martin’s von Braga, das Lied über Cid, die Chronik von Cosmas von Prag und Summa Theologica von Thomas von Aquin. Es ist interessant zu beobachten, welche Tätigkeiten sie als mutig oder feige werten und welche Attribute der Tapferkeit sie für wichtig halten. Es wurden viele Unterschiede, aber auch Übereinstimmungen entdeckt. Thomas von A. sagt, dass man mutig sein kann, ohne es durch tapfere Taten beweisen zu müssen. Im Gegenteil bewundert er die Märtyrer, die ihre Qualen sehr mannhaft erduldeten, was er für eine höhere Stufe der Tapferkeit als die der aktiven Verteidigung hält. Die anderen Autoren halten gerade das ostentative mutige Benehmen für das Attribut des Mutes. Thomas von A. sagt, dass die Tapferkeit nicht an und für sich tugendhaft ist. Sie ist nur ein Instrument und hängt ab von der Persönlichkeit ab, die sie ergreift. Leider gelten im Alltagsleben nicht die sinnvolle Anlässe als Motivation, wie Thomas von A. sagt, aber Habgier und Hunger nach den Lorbeeren. In diesem Fall geht es nur um die äußerliche und gehaltlose Geste. Alle Autoren legen großen Nachdruck auf habitus, das die Hauptvoraussetzung mutigen Benehmens ist. Daselbe gilt auch für die Stabilität und Kühnheit des Geistes.

 

Schlüsselwörter: die Tugend, die Tapferkeit, das Heerwesen, das frühe Mittelalter, Thomas von Aquin, Martin von Braga, Lied von meinem Cid, Cosmas von Prag

 

Klíčová slova: ctnost, statečnost, vojenství, raný středověk, Tomáš Akvinský, Martin z Bragy, Píseň o Cidovi, Kosmas pražský

 

(Mgr. Ondřej Zavadil vystudoval obor dějepis a pedagogika na UK PedF. Je doktorandem na KDDD UK PedF.)

 

 

Filosofie výchovy mezi vědami (a intence celku) II (1/VII/2010)

Autor: Zbyněk Zicha

 

Abstract: Philosophy of Education between Sciences (and Intention of the Whole) II. (Article) – The article deals with a problem of relationship between the philosophy of education and science in general terms. Author attempts to reflect the situation of Czech philosophy of education and explain it by the inquiry into philosophical problems of questioning, openness, relationship and whole. The key theme is that an idea of wholeness might play a very important role in understanding of relation between the philosophy of education and sciences.

 

Keywords: philosophy of education, Czech philosophy of education, science, openness, relation, whole, M. Heidegger

 

Klíčová slova: filosofie výchovy, česká filosofie výchovy, věda, otevřenost, vztah, celek, M. Heidegger

 

(Mgr. Zbyněk Zicha působí jako interní doktorand oboru filosofie na UK PedF v Praze.)

 

 

 

Recenze/Book reviews

 

 

Aleš Prázný, Věra Schifferová (eds.) – Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského, Univerzita Pardubice, Pardubice 2009, 204 s. (2/VII/2010)

Autor: Mikuláš Horský

 

Abstract: Aleš Prázný, Věra Schifferová (eds.): Concept of the World in the Comenius’s Work. (Book review) – The collective volume compiles texts from two Comenius symposiums at University of Pardubice in 2004 and 2008. The book is dedicated to Czech philosopher of education Jaroslava Pešková. The Czech philosopher of education and theologian Comenius believed that learning should not focus on words and particular things or objects, but every child and every man should consider the whole created World. Individual texts treat problems like Comenius’s concept of the world, his picture of a man as a God’s creation, his chiliasm, latin, Comenius as a preacher etc. The authors often continue tradition of Jan Patočka’s phenomenology approach to Comenius studies.

 

Keywords: collective volume, Comenius, Mundus, Whole, education

 

Klíčová slova: sborník, Komenský, Svět, Celek, výchova

 

 

Jaroslav Novotný (ed.) – Časovost a smrtelnost I. Studie k časové konstituci lidské existence, Togga 2009, 338 s. (4/VII/2010)

Autor: Mikuláš Horský

 

Abstract: Jaroslav Novotný (ed.): Temporality and Mortality I. Essays on Temporal Constitution of Human Existence. (Book review) This monograph comprises essays, which treat fundamental phenomena such as time existence, temporality, mortality and other related phenomena. They present different aspects of fundamental constitution of phenomena in question and their position in forming understanding of what does it mean “to be a human being”. The book offers creative theory formation together with interpretations of selected conceptions already established (e.g. Aristotle’s, Hume’s, Kant’s, Heidegger’s).

 

Keywords: time, temporality, mortality, phenomenology, historicity, corporeality

 

Klíčová slova: čas, časovost, smrtelnost, fenomenologie, dějinnost, tělesnost

 

(PhDr. Mikuláš Horský je doktorandem na Katedře občanské výchovy a filosofie UK PedF v Praze a editor e-journalu PAIDEIA, zabývá se fenomenologií vnitřního časového vnímání a výzkumem spánku.)

 

 

Stanislav Polák – T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou 4 (1900–1914), Masarykův ústav AV ČR, Praha 2005, 712 s. (1/VII/2010)

Autor: Pavel Žďárský

 

Abstract: Stanislav Polák: T. G. Masaryk. Towards Ideal and Truth 4 (1900–1914). (Book review) – The most extensive volume of the planned 6 volume modern bibliography of Tomáš G. Masaryk – the most detailed work yet published. The forth volume continuously reassumes the events and battles described in the previous volume, Masaryk’s life is described during the dreary time of Hilsner affair. Polák is a historian and an archivist. His work is a great collection of facts, he shows Masaryk realistically and interprets him on a great level, but a more profound analysis of Masaryk’s thinking and work is lacking.

 

Keywords: biography, T. G. Masaryk, history, religion, policy, philosophy

 

Klíčová slova: biografie, T. G. Masaryk, historie, náboženství, politika, filosofie

 

(Mgr. Ing. Pavel Žďárský vystudoval Ekonomiku a řízení na FS ČVUT a Religionistiku a filosofii na UK HTF. Je doktorandem oboru Filosofie na UK PedF a editorem e-journalu PAIDEIA.)

 

 

 

Zprávy/Reports

 

 

Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektíve – správa z konferencie

(4/VII/2010)

Autor: Andrej Rajský

 

Abstract: Contexts of Philosophy of Education in Historical and Contemporary Perspective – conference report. – Castle Smolenice near Trnava hosted on 28th and 29th October 2010 an international conference Contexts of philosophy of education in historical and contemporary perspective. Participants of the conference stated a mutual propinquity of themes and ideas and common needs and challenges on the boundary of philosophy and pedagogy. They agreed on a common program: to search possibilities in communicating comprehensively philosophy of education to students. As a necessity was highlighted a foundation of a Central European platform of philosophy of education with shared research, projects, conferences, internships and pedagogues exchange. The conference was organized by Department of Educational Studies, Faculty of Education of Trnava University in Trnava to commemorate 375th foundation jubilee of former Universitas Tyrnaviensis. The event was co-organized by Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej (Poland) and Social Sciences and Philosophy Department of Faculty of Education at Charles University in Prague (Czech Republic).

 

(Doc. PhDr. Andrej Rajský, Ph.D., Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.)

 

 

Životní jubileum Ilony Semrádové (4/VII/2010)

Autor: Jana Králová

 

Abstract: Life jubilee of Ilona Semrádová. – Ilona Semrádová in her pedagogical, scientific and publication work interconnects themes gained by her studies of philosophy and German studies at The Faculty of Arts of Charles University in Prague and by her experience and theoretical endeavor resulting from her engagement at three faculties of Charles University (Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy, Faculty of Education) and at two faculties of University of Hradec Králové (Faculty of Education and Faculty of Informatics and Management).

 

(Prof. PhDr. Jana Králová, CSc. působí v Ústavu translatologie UK FF.)


 
 www.filosofie.cz