Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 1–2/IX/2012 - Spring 2012

Editorial

Autor: Mikuláš Horský

Dear readers,

 

we are bringing you a double issue of our PAIDEIA e-journal. Jiří Olšovský thinks over problem of the relationship of metaphysics and philosophy at Martin Heidegger and Soren Kierkegaard. Monika Zimovčáková focuses in her study of Erich Fromm on the relationship of the natural and cultural base of man. Luděk Brouček deals with Feyerabend’s philosophy of mythical thinking, Karel Kukla shows the emloyment possibilities of Spinoza’s learning about agere in philosophy of education, Jiřina Víravová deals with the phenomenon of violence, particularly with regard to violence against children. Jarmila Zacharová shows problems of the Slovak education system at the beginning of Czechoslovakia.

 

Series of three conference papers from authors A. P. Shklyarenko, T. G. Kovalenko, L. M. Pashkova and D. A. Ulyanov engages the problem of commercialization of sport and its impact on this field of human endeavor.

 

Under the section IMPRINT you will find our interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

  

 

Vážení čtenáři,

 

přinášíme dvojčíslo e-journalu PAIDEIA. Jiří Olšovský promýšlí problém vztahu metafyziky a filosofie u Martina Heideggera and Sörena Kierkegaarda. Monika Zimovčáková se ve své studii o Erichu Frommovi zaměřuje především na problém vztahu přírodního a kulturního základu člověka. Luděk Brouček se zabývá Feyerabendovou filosofií mýtického myšlení, Karel Kukla ukazuje možnosti využití spinozovského učení o agere pro filosofii výchovy, Jiřina Víravová se zabývá fenoménem násilí, a to především s ohledem na násilí na dětech. Jarmila Zacharová ukazuje problémy slovenského školství v začátcích Československa.

 

Série tří konferenčních příspěvků od ruských autorů Alexandra P. Škljarenka, Tatiany G. Kovalenkové, Lidie M. Paškové a Dmitrije A. Uljanova se zabývá především problémem komercionalizace sportu a jejích důsledků pro tuto oblast lidského usilování.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz