Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 3–4/IX/2012 - Autumn 2012

Editorial

Autor: David Rybák

Dear readers,

 

the idea of the current double issue is to look back at the October conference Role of personalities and institutions in the development of education in a European context. In this sense, the reader will find here both – contributions from the conference, as well as their further worked up in details versions.

 

The Czech translation of the text from Professor Dietrich Benner and associate professor Dariusz Stępkowski shows internal assumptions and links in establishment of pedagogy at important thinkers of modern times. Prof. Gerald Grimm describes the aspects of professionalization of the Austrian elementary schoolteachers in the second half of the 19th century. Andrzej Murzyn in his text ponders philosophical and education implications of cosmopolitanism. Professor Anna Hogenová in her article examines the main purpose of education as Comenius and Patočka reveal. Nadežda Pelcová deals with phenomenological interpretation of Comenius by Jan Patočka and Klaus Schaller in her text The Second Life of Comenius. Zuzana Svobodová follows the same theme in her own text. David Rybák draws the assumptions of contemporary humanity and Michael Hauser looks at the problem of education in the current political and economic order. Zuzana Kubišová engages the problem of a nation and nationalism. And finally, Jan Županič gives a portrait of a remarkable historical figure – Dionysus Grün. We would also like to remember Tomáš Foltýn, philosopher and poet who passed away at the age of 30. You can find a short excerpt from his thesis in this double issue. The volume IX of e-journal PAIDEIA is resumed in the Index of Articles.

 

Under the section IMPRINT you will find our interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

 

Vážení čtenáři,

 

ideou tohoto dvojčísla je ohlédnutí za říjnovou konferencí Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu. V tomto smyslu zde čtenář nalezne jak vybrané, na konferenci pronesené příspěvky, tak také jejich hlouběji rozpracované či do jiných souvislostí zasazené verze.

 

Český překlad textu dvojice autorů, profesora Dietricha Bennera a docenta Dariusze Stępkowskiho, ukazuje vnitřní předpoklady a souvislosti založení pedagogiky u významných novověkých myslitelů. Prof. Gerald Grimm popisuje aspekty profesionalizace rakouských učitelů základních škol v druhé polovině devatenáctého století a Andrzej Murzyn se ve svém textu zamýšlí nad filosofickými a edukačními důsledky kosmopolitismu. Profesorka Anna Hogenová se ve svém článku zamýšlí nad původním smyslem vzdělání, jak ho odkrývají Komenský a Patočka. Ve svém textu Druhý život Komenského se docentka Naděžda Pelcová zabývá fenomenologickou interpretací Komenského u Jana Patočky a Klause Schallera a totéž téma sleduje také Zuzana Svobodová ve svém příspěvku. David Rybák se dobírá k předpokladům současného lidství a Michael Hauser se zamýšlí nad problémem vzdělání v současném politickém a ekonomickém řádu. Zuzana Kubišová se zabývá problémem národa a nacionalismu a konečně docent Jan Županič přináší portrét pozoruhodné historické postavy, Dionysa Grüna. Alespoň krátkou ukázkou z jeho disertační práce bychom chtěli vzpomenout ve věku 30 let zesnulého filosofa a básníka Tomáše Foltýna. Devátý ročník e-journalu PAIDEIA rekapituluje článková bibliografie.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty. 


 
 www.filosofie.cz