Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 3–4/IX/2012 - Autumn 2012

PAIDEIA: ročník IX/2012 (článková bibliografie)

Autor: editor
PAIDEIA: Index of Articles, Volume IX/2012.
Články/Articles

 

 

K teoretické a společenské konstituci specifické logiky moderní výchovy. Úvahy v návaznosti na Jana Amose Komenského a Jeana Jacquese Rousseaua (3–4/IX/2012)

 

Autor: Dietrich Benner, Dariusz Stępkowski (Překlad: Andrea Fleischerová a David Rybák)

 

Abstract: About Theoretical and Social Constitution of the Specific Logic of the Modern Education. Considerations with Reference to John Amos Comenius and Jean-Jacques Rousseau. – In literature on pedagogy, Comenius and Rousseau are seen, so far as they are conceived in relation to each other, either as antecedents of reform pedagogy in the first third of the 20th century, or as representatives of different conceptions of a man, optimistic Comenian and pessimistic Rousseauan anthropology. This research paper does not follow these interpretations. Instead, it returns to these classics and makes a connection and, at the same time, a different kind of approach which has its connection with the constitution of the specific logic of the modern education, and which opens a new perspective on Comenius and Rousseau. Their theoretic programs of this modern specific logic of the education cannot be considered neither through the reform pedagogical nor the anthropological approach. Interpretations start with the consideration about the not-synthetisability of Comenius’ ideas on the order, and then about Rousseau’s treatises on the specific logic of education. At the end (in the third part), it is pointed out that the social constitution and the enforcement of this specific logic of education goes through the different ways than their conceptual understanding. It hence follows that today we cannot keep track of the genesis of this specific logic of education, and, contrarily, we have to seek another theoretical and empirical conception of the structure of the pedagogical action outside ordinary self-evidences from which Comenius and Rousseau, each in his own way, could start.

 

Keywords: specific logic of education, indeterminate educability, Pansophy, negative education, volonté générale

 

Klíčová slova: specifická logika výchovy, neurčená vzdělavatelnost, Pansofie, negativní výchova, obecná vůle

 

(Prof. Dr. D. Dietrich Benner, * 1941, učitel na Humboldtově univerzitě v Berlíně, je profesor pro vědu o výchově na UKSW ve Varšavě. Hlavní oblasti práce: obecná pedagogika, teorie výchovy a výzkum výchovy, dějiny pedagogiky a vědy o výchově, teorie reformní pedagogiky. Doc. Dr. Dariusz Stępkowski, * 1968, UKSW Varšava. Hlavní oblasti práce: obecná pedagogika, teorie vzdělání, teorie estetické výchovy.)

 

 

‘The World as a Paratactic Aggregate’ – Feyerabend’s interpretation of Archaic Age

(1–2/IX/2012)

 

Autor: Luděk Brouček

 

Abstract: Svět jako parataktický agregát – Feyerabendova interpretace archaického věku. – Text se zaměřuje na Feyerabendovu interpretaci archaického řeckého myšlení. Feyerabend předkládá pre-racionální epistemologický rámec pojetí „parataktického agregátu“. Feyerabendova myšlenka je založena na analýze pozdního geometrického figurativního umění a na vývoji lingvistického výzkumu Snellova v oblasti homérské psychologie. Podle Feyerabenda, „souhrnným pohledem na svět“ Homér představuje otevřenou a dynamickou formu reality, která je složena z relativně samostatných jednotek. Feyerabend staví tento popis reality v opozici k „substančnímu pojetí světa“ staré a klasické řecké filosofie, nebo západnímu racionalismu obecně. Substanční svět je popisován jako hierarchické uspořádání několika látek, které tvoří více či méně statický a harmonický celek. Feyerabend vyzdvihuje tento původní archaický světový názor a vysvětluje vzestup racionality v klasickém Řecku především jako výsledek komplexního osobitého sociálně-historického procesu, ne jako pokrok ve vývoji lidského uvažování. Koncept parataktického agregátu hrající zásadní roli v pozdější Feyerabendově filosofii zůstal, bohužel, až do teď téměř úplně nereflektovaný. Účelem tohoto článku je ukázat, jak se Snellův a Feyerabendův výklad archaického pohledu na svět vyvíjí ve Feyerabendově filosofii.

 

Keywords: Feyerabend, archaic knowledge, structure of myth, paratactic aggregate, pluralistic epistemology

 

Klíčová slova: Feyerabend, archaické vědění, struktura mýtu, parataktický agregát, pluralitní epistemologie

 

(Mgr. Luděk Brouček is a Ph.D. student in Department of Philosophy and History of Science at Charles University.)

 

 

Aspekte der Professionalisierung der österreichischen Volksschullehrerschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (3–4/IX/2012)

 

Autor: Gerald Grimm

 

Abstract: The Aspects of Professionalization of the Austrian Elementary Schoolteachers in the Second Half of the 19th Century. – The paper analyses the process of professionalization of elementary school teachers in Austrian hereditary lands of Habsburg monarchy in the second half of the 19th century. With respect to Anglo-Saxon and West German sociological tradition as the indicators for the professionalization vocational training, qualification/further education, special branches, job-prestige, promotions, and professional corporations are used. By the Imperial Elementary School Law since 1869 and in connection with it, there were created four-year teaching institutions which led to professionalization and teaching in elementary schools became a full-time job. The seminar education was expanded by further training opportunities (journals, libraries, conferences, and courses) and its part had place in the academic Niveau (as e.g. Pädagogium were founded in Vienna in 1868). Teachers’ Associations, founded in all Crown Lands, fought as professional for right to co-operate within the new professional field, were liberated from ecclesiastical influences. The slight social prestige of elementary school teachers was substantially increased by granting to the civil service status the unified (even if depending on location) pay-system. Nevertheless, there remained a social gap in relation to university-educated teachers in the higher education levels (Gymnasien, Realschulen, and Realgymnasien).

 

Keywords: profession, professionalization, vocational training, elementary schoolteachers’ education, professional and social prestige, professional field, professional/teachers’ associations

 

Klíčová slova: profese, profesionalizace, odborné školení, učitelé základních škol, profesionální a sociální prestiž, profesní pole, profesní/učitelské asociace

 

(Prof. Dr. Gerald Grimm, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Österreich.)

 

 

Teorie sociální funkce bezúčelnosti. První nástin (Wilhelm von Humboldt) (3–4/IX/2012)

 

Autor: Michael Hauser

 

Abstract: Theory of the Social Function of the Purposelessness. – The tension between institutions and free human development (humanistic ideal) is usually seen: one eliminates the other. Wilhelm von Humboldt created a theory according to which humanistic ideal helps to develop social institutions, even though this ideal seems to be purposeless. An analogous idea can be found in Adorno who formulated it in the context of the social function of art. The attempt of this paper is to show how the condition of institutions depends on the development of humanistic ideal.

 

Keywords: Wilhelm von Humboldt, Theodor W. Adorno, institutions, humanistic ideal, purposelessness

 

Klíčová slova: Wilhelm von Humboldt, Theodor W. Adorno, instituce, humanistický ideál, bezúčelnost

 

(Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (* 1972) je český filosof, překladatel a zakladatel občanského sdružení Socialistický kruh, jehož je předsedou. Působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd v Oddělení filosofie XX. století a přednáší na Pedagogické a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.)

 

 

Role celku ve filosofii Komenského a Patočky (3–4/IX/2012)

 

Autor: Anna Hogenová

 

Abstract: The Role of Whole in the Philosophy of Comenius and Patočka. – The contribution describes the phenomenon of whole in work of Comenius and Patočka from the phenomenological view. In every situation of our life a whole must be present. But this is possible only the condition of life in essential questioning. This intangible whole Patočka calls Idea. To be aware of Idea, we must be awaken by questions surrounding us, and that is education and upbringing. Therefore our great thinkers are always philosophers and also pedagogues. Into this scope belongs also the theologian, philosopher and pedagogue Johann Amos Comenius along with Jan Patočka.

 

Keywords: whole, phenomenology, education, pedagogy, Idea

 

Klíčová slova: celek, fenomenologie, výchova, pedagogika, Idea

 

(Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. je vedoucí Katedry filosofie UK HTF a působí též na Katedře občanské výchovy a filosofie UK PedF.)

 

 

Pohledy na národ a nacionalismus jako součást evropské vzdělanosti (3–4/IX/2012)

 

Autor: Zuzana Kubišová

 

Abstract: Perception of the Nation and Nationalism as a part of European Education. – This paper deals with brief presentation of the basic paradigms of research Nations and Nationalism, as they were formed during the second half of the twentieth century.

 

Keywords: paradigm, nation, nationalism, society, education, Europe, culture, identity, modernism, perenialism, primordialism, ethnosymbolism

 

Klíčová slova: paradigma, národ, nacionalismus, společnost, vzdělanost, Evropa, kultura, identita, modernismus, perenialismus, primordialismus, etnosymbolismus

 

(PhDr. Zuzana Kubišová se zabývá problematikou národních a etnických identit. Jako odborná asistentka Katedry občanské výchovy a filosofie UK PedF se podílí na výuce sociologie.)

 

 

Klíč k pravdivému poznávání. Filosofie výchovy a přínos studia myšlenek B. Spinozy

(1–2/IX/2012)

 

Autor: Karel Kukla

 

Abstract: Key to True Knowledge. Philosophy of Education and Contribution of Thought Studies of B. Spinoza. – The paper is exploring the key to unlock the truth that each of us clutching in his hand. Author examines three different Spinoza’s kinds of knowledge. He begins with inadequate perception, which he calls knowledge of the first kind. When we reach what Spinoza calls the second kind of knowledge, reason (ratio), we have ascended from an inadequate to an adequate perception of things. Finally, Spinoza’s third type, which he regards as superior, he calls intuitive knowledge (scientia intuitiva).

 

Keywords: key, knowledge, ratio, intellecuts, Spinoza

 

Klíčová slova: klíč, poznání, ratio, intellectus, Spinoza

 

(Mgr. Karel Kukla je absolventem oboru učitelství náboženství, etiky a filosofie na UK Husitské teologické fakultě.)

 

 

Thinking in Terms of Cosmopolitanism. The Implications for the Education (3–4/IX/2012)

 

Autor: Andrzej Murzyn

 

Abstract: Myšlení z hlediska kosmopolitanismu. Důsledky pro vzdělání. – Reflektujíc dvě koncepce společenského života a referujíc o myšlence některých významných filosofů, studie se zaměřuje na zodpovězení otázky: jaké jsou vzdělávací důsledky přijetí Appiahovy teze, která předpokládá, že žití v harmonii s ostatními nevyžaduje shodu na základních hodnotách?

 

Keywords: polis, cosmopolis, cosmopolitanism, national state, universalism

 

Klíčová slova: polis, kosmopolis, kosmopolitismus, národní stat, univerzalismus

 

(Dr hab. prof. UŚ Andrzej Murzyn, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn)

 

 

Filosofie a metafyzika u Heideggera a Kierkegaarda (1–2/IX/2012)

 

Autor: Jiří Olšovský

 

Abstract: The Philosophy and Metaphysics by Heidegger and Kierkegaard. – This article deals with the question on the account of philosophy and metaphysics by Heideggeer and Kierkegaard. The effort to achieve sagacity has disappeared from philosophy, and now only the mechanical enterprise remains. Therefore it is required once more to open the human philosophical experience, and thus to ground the reality of human history. The appropriated education can arouse a sense which leads the human being to self-knowledge and to the opening of the truth of being.

 

Keywords: philosophy, metaphysics, human being, Heidegger, Kierkegaard

 

Klíčová slova: filosofie, metafyzika, lidské bytí, Heidegger, Kierkegaard

 

(PhDr. Ing. Jiří Olšovský, Ph.D., filosof, působí ve Filosofickém ústavu AV ČR.)

 

 

Druhý život Komenského (3–4/IX/2012)

 

Autor: Naděžda Pelcová

 

Abstract: The Second Life of Comenius. – This research deals with the interpretative phenomenological analysis of Comenius’ works and shows how the understanding of his ideas has been changing with respect to the state of the world and the way of the reflection of man. The goal of the study is to discuss the reasons why and in which forms Comenius have been an inspirational source of a philosophy of education. Interpretations of Comeniological motives in Jan Patocka's and Klaus Schaller’s works are also reviewed.

 

Keywords: Comenius’ concept of man and the world, Comenius’ reception thinking, crisis, changes of rationality, the educational phenomenon, phenomenology, communication pedagogy

 

Klíčová slova: Komenského pojetí člověka a světa, recepce Komenského myšlení, krize, proměny racionality, fenomenologie výchovy, pedagogika komunikace

 

(Doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc., vedoucí Katedry občanské výchovy a filosofie UK PedF, specializuje se na filosofickou antropologii a filosofii výchovy.)

 

 

Addenda k problému korupce a smyslu vzdělání (3–4/IX/2012)

 

Autor: David Rybák

 

Abstract: Addenda to the Problem of Corruption and the Meaning of Education. – In this text, we are trying to understand the phenomenon of corruption in an ontological way. The inner core of this issue lies in the forgetting of the original sense of European humanity and education, which is grounded in Plato’s philosophy, which itself originate on the ruins of Sophist critique of the possibility of the truth.

 

Keywords: corruption, phenomenology, power, being, meaning, education

 

Klíčová slova: korupce, fenomenologie, moc, bytí, smysl, vzdělání

 

(Mgr. David Rybák, Ph.D., odborný asistent Katedry občanské výchovy a filosofie UK PedF.)

 

 

K odrazu české filosofie výchovy ve světě (3–4/IX/2012)

 

Autor: Zuzana Svobodová

 

Abstract: To the Reflection of Czech Philosophy of Education in the World. – The paper deals with both Comenius’ writings and researches and recently released Jan Patočka’s correspondence with other domestic and mainly foreign researchers on Comenius. The aim of this presentation is to demonstrate the impact of Comenius’ philosophy of education and its roots and developments, what thoughts on education are included in Comenius’ works, and how they are reflected in the theory of education. Special attention will be devoted to the question: what features of Comenius’ understanding of education were essential for Jan Patočka and why they were important?

 

Keywords: education, training, sources of education, the meaning of education, Comenius and education, Jan Patočka and education, researches on Comenius in the 20th century, representation of Comenius’ work in the theory of education and training

 

Klíčová slova: výchova, zdroje výchovy, smysl výchovy, Komenský a výchova, Jan Patočka a výchova, výzkum Komenského děl ve 20. století, zastoupení Komenského děl v teoriích výchovy

 

(PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D. vyučuje na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, na Katedře teologie a filosofie Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické, dále učí studenty UK Evangelické teologické fakulty, je lektorkou akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky a pracuje jako učitelka náboženství. Zabývá se filosofií výchovy, dějinami vzdělávání a zkoumá vztahy náboženské a kulturní vzdělanosti.)

 

 

Fenomén násilí a dítě (1–2/IX/2012)

 

Autor: Jiřina Víravová

 

Abstract: Phenomenon of Violence and Child. – Reflection on the phenomenon of violence in a society-wide context in relation to children presents to an unstable field full of controversial issues and open answers. Critical approach to the phenomenon of violence outlines the forms of its manifestations among people and thoroughly deals with violent behavior towards children. The text presents alternatives of these pathological manifestations and places them in a broad social context. Respect for human life is projected on the background of cultural and traditional values. The text is supported by the ideas of celebrities and the wide timeline provides a deeper orientation in these issues. Family, child, upbringing, and risks that threaten them are the leitmotif.

 

Keywords: family, child, upbringing, violence and its forms, traditions, casualness, aggression and aggressiveness, punishment, abuse, victim

 

Klíčová slova: rodina, dítě, výchova, násilí a jeho formy, tradice, přirozenost, agrese agresivita, trest, týrání, oběť

 

(Mgr. Jiřina Víravová, DiS. je doktorandkou na Katedře speciální pedagogiky UK PedF.)

 

 

Počiatky činnosti Referátu ministerstva školstva a národnej osvety Československej republiky (1–2/IX/2012)

 

Autor: Jarmila Zacharová

 

Abstract: The Beginnings of Operation of Department of the Ministry of Education and National Enlightenment of the Czechoslovak Republic. – The formation of Czechoslovak republic presented historical turn in modern history of Slovak and Czech nations. This act was particularly significant for Slovaks. It interrupted programmatic magyarization of Slovakia and there were gradually made conditions for building the Slovak administration, education, culture and national life. This article is about the beginning of Ministry of education department and national enlightenmnent of Czechoslovak republic. It analyse the first steps of it’s activities which were connected with the process of unification and reorganization of school system, with securing the education conditions in Slovakia in personal, material and organizational aspect. Categorical imperative was eliminating illiteracy, slovakization of education and taking over the school administration in Czechoslovakian spirit.

 

Keywords: Ministry of education and national enlightenment, czech teachers, Slovakia, school inspectorates

 

Kľúčové slová: Ministerstvo školstva a národnej osvety, českí učitelia, Slovensko, školské inšpektoráty

 

(Mgr. Jarmila Zacharová, PhD. pôsobí na Katedre pedagogických štúdií Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Vo svojej bádateľskej činnosti sa venuje dejinám pedagogiky a školstva, zvlášť pôsobeniu českých učiteľov a profesorov na Slovensku v období prvej Československej republiky.)

 

 

Biologické a kultúrne predpoklady človeka ako mravnej bytost (1–2/IX/2012)

 

Autor: Monika Zimovčáková

 

Abstract: Biological and Cultural Prerequisites of Man as Moral Human Beings. – One of the problems Fromm was dealing with during his life was the conflict of the good and evil in the life of a contemporary man. While studying psychoanalysis, breakdown of the values in the two World Wars led him to even pay attention to important humanistic philosophical systems as well as social sciences. Thanks to this fact and his creative way of Freud’s theory new interpretations he arrived to new knowledge in the field of social relationships. In our paper, we focus on biological and cultural presuppositions analysis leading of a man to his moral actions. We present Gluchman’s theory of the so called “spiritual superstructure”, instinciivistic theories by Freud and Lorenz, neo-behaviouristic theory by Skinner and cultural formula based on genetic potentiality and theory by Wilson. We confront these statements with Fromm’s character structure theory as an alternative of the insufficient instinctive human capability, which is based on duality of the potentialities – tendencies to the good and evil.

 

Keywords: aggressiveness, evil, good, moral actions, biological and cultural presuppositions

 

Kľúčové slová: agresivita, zlo, dobro, mravné konanie, biologické a kultúrne predpoklady

 

(PhDr. Monika Zimovčáková pôsobí ako doktorandka na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.)

 

 

Dionys Grün – učitel korunního prince (3–4/IX/2012)

 

Autor: Jan Županič

 

Abstract: Dionys Grün – Teacher of the Crown Prince. – Dionys William Green was teacher of the Austria-Hungarian Crown Prince Rudolf. He was born in the poor Jewish family in Přerov, he converted to Catholicism and studied geography and ethnology. These subjects he has also taught the Crown Prince. In 1875 he was ennobled.

 

Keywords: Dionys William Green, Austria, educator, nobility

 

Klíčová slova: Dionys William Green, Rakousko, učitel, šlechta

 

(Doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (* 1972) je český historik. Specializuje se především na dějiny šlechtických elit Rakouské monarchie a dějiny habsburské říše v 19. a 20. století.)

 

 

 

Referáty/Conference papers

 

 

Victory of any Valuable as the Antihumane Purpose of Sports (3–4/IX/2012)

 

Autor: Tatiana Grigorjevna Kovalenková, Alexander Pavlovič Škljarenko

 

Abstract: Vítězství za každou cenu jako protilidský cíl sportu. – Příspěvek řeší problém komercionalizace sportu v moderní společnosti a její důsledky na atlety jako osoby.

 

Keywords: sport, competition, person, life

 

Klíčová slova: sport, soutěžení, osoba, život

 

 

Characteristic Purposes of Professional Sports (3–4/IX/2012)

 

Autor: Alexander Pavlovič Škljarenko, Tatiana Grigorjevna Kovalenková

 

Abstract: Charakteristická účelovost profesionálního sportu. – Příspěvek popisuje aspekty sportovní profesionalizace, které vedou k vůli vyhrávat za všech okolností, bez ohledu na následky pro člověka.

 

Keywords: sport, competition, person, life

 

Klíčová slova: sport, soutěžení, osoba, život

 

 

The Purposes and Principles of Modern Sports (3–4/IX/2012)

 

Autor: D. A. Uljanov, L. Pašková, A. P. Škljarenko, T. G. Kovalenková

 

Abstract: Cíle a principy moderních sportů. – Příspěvek popisuje aspekty sportovní profesionalizace, které vedou k vůli vyhrávat za všech okolností, bez ohledu na následky pro člověka.

 

Keywords: sport, competition, person, life

 

Klíčová slova: sport, soutěžení, osoba, život

 

(Authors are from the Branch of the Kuban State University in Slavyansk-on-Kubani and Volgograd State University.)

 

 

 

Obituary

 

 

Tomáš Foltýn (1982–2012) (3–4/IX/2012)

 

Autor: Mikuláš Horský

 

Abstract: Look back at Tomáš Foltýn with attached excerpt from his dissertation work Education by Attunement at Phenomenal Being of Beauty.

 

(Mgr. Mikuláš Horský je doktorand na Katedře občanské výchovy a filosofie UK PedF a editor e-journalu PAIDEIA.)


 
 www.filosofie.cz