Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 1/X/2013 - Winter 2013

Editorial

Autor: Mikuláš Horský

Dear readers,

 

in this year’s first issue of our e-journal, we bring contemplation of Professor Radim Palouš on the issue of European tradition keywordLogos. Using exegesis of classical texts, Miloš Bednář embarks on a journey to explore the whole issue of life and its meaning. Tereza Králíčková diagnoses Cartesian neurosis of modern humanity. In a thorough study, that we decided to publish completely, Monika Zimovčáková considers the problem of freedom by Erich Fromm. Finally, Zuzana Svobodová brings cross-section of the European philosophical tradition on the issue of Time. At least in the PDF format the relevant quotations were left in the Greek alphabet. For the html text they were, as up to now, transcribed to the Latin letters for technical reasons. In this practice we would like to continue.

 

Under the section IMPRINT you will find our interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

 

Vážení čtenáři,

 

v prvním letošním čísle našeho časopisu přinášíme zamyšlení profesora Radima Palouše, týkající se problému klíčového slova evropské tradice, totiž Logu. Miloš Bednář se pomocí exegeze klasických textů vydává na cestu k prozkoumání problému celku života a jeho smyslu a Tereza Králíčková diagnostikuje karteziánskou neurózu moderního lidství. V rozsáhlé studii, kterou jsme se rozhodli publikovat vcelku, se Monika Zimovčáková zamýšlí nad problémem svobody u Ericha Fromma a konečně Zuzana Svobodová přináší průřez evropskou filosofickou tradicí, týkající se problematiky času. Alespoň ve formátu PDF byly příslušné citáty ponechány v alfabetě. Pro text v html však byly jako dosud z technických důvodů transkribovány do latinky. V této praxi bychom chtěli pokračovat i nadále.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz