Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 4/X/2013 - Autumn 2013

Editorial

Autor: Mikuláš Horský

Dear readers,

 

we are bringing you the last issue of our e-journal PAIDEIA in this year. This is already the tenth year of this magazine, which tries to offer interesting and inspiring papers of writers of different categories: from the recognized authorities of the Central European importance to young students of various humanities. Despite this relatively broad selection, we strive for a high level of contributions through careful and anonymous peer review reading, which all published texts go through. As one of the confirmations of our high standards we can consider the re-inclusion of the e-journal in The list of non-impact peer-reviewed journals published in the Czech Republic.

 

In this fourth issue you will find two texts of phenomenological orientation: David Rybák’s text about Edmund Husserl and the possibilities of philosophical life and Anna Hogenová’s text Thoughts about Today, which critically examines the current Cartesian world schedule. Michal Černý in his article seeks inspiration for philosophy of education in the work of Pierre Teilhard de Chardin, Petr Kalenský presents his concept of T. G. Masaryk as a humanist and finally Lenka Melicherová tries to grasp axiological system of Slovak writer and literary critic Milan Rúfus.

 

In this issue you can also find Index of Articles of the tenth volume of the magazine.

 

 

Vážení čtenáři,

 

přinášíme Vám v tomto ročníku poslední číslo e-journalu PAIDEIA. Jde již o desátý ročník tohoto časopisu, ve kterém se snažíme nabízet zajímavé a inspirativní texty autorů různých kategorií: od uznávaných autorit středoevropského významu, po mladé doktorandy různých humanitních oborů. Přes tento poměrně pestrý výběr usilujeme o vysokou úroveň příspěvků pomocí pečlivého a anonymního recenzního čtení, kterým všechny publikované texty procházejí. Za jeden z důkazů potvrzujícím tuto kvalitu můžeme pokládat i opětovné zařazení e-journalu na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

 

V letošním čtvrtém čísle naleznete dva texty fenomenologické orientace: text Davida Rybáka o Edmundu Husserlovi a možnostech filosofického života a text Anny Hogenové Myšlenky o dnešku, kde kriticky rozebírá platný karteziánský rozvrh světa. Michal Černý ve svém článku hledá inspiraci pro filosofii výchovy v díle Pierra Teilharda de Chardin, Petr Kalenský prezentuje své pojetí T. G. Masaryka jako humanisty a konečně Lenka Melicherová se pokouší uchopit axiologický systém slovenského literáta a literárního kritika Milana Rúfusa.

 

V tomto čísle také naleznete kompletní článkovou bibliografii desátého ročníku časopisu.


 
 www.filosofie.cz