Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 4/XII/2015 - Autumn 2015

PAIDEIA: ročník XII/2015 (článková bibliografie)

Autor: editor
PAIDEIA: Index of Articles, Volume XII/2015.Články/Articles

 

 

Gerechtigkeit im Wettbewerb (2–3/XII/2015)

 

Autor: Franz Bockrath

 

Abstract: Spravedlnost v soutěži. – Morální hodnoty jako spravedlnost a čestnost jsou základní principy lidského soužití. Jejich význam a význačnost jsou ale sporné. Autor dále uvádí souhrnný přehled různých pojetí sociální spravedlnosti (1). Potom pojednává o tom, které pojetí spravedlnosti je vhodné pro sportovní soutěže, jako klíčový příklad pro kompetitivní sociální vztahy (2).

 

Schlüsselwörter: Gerechtigkeit, Fairness, Konkurrenz, Wettkampfsport, Sozialbeziehungen

 

Klíčová slova: spravedlnost, čestnost, konkurence, závodní sport, sociální vztahy

 

(Prof. Franz Bockrath, Institut für Sportwissenschaft, Technische Universität Darmstadt.)

 

 

Kritika anarchické moci (2–3/XII/2015)

 

Autor: Michael Hauser

 

Abstract: Criticism of anarchic power. The aim of the article is to show a principal change in the contemporary social critique. While the critique has been drawing up the assumption that the political power relies on a grand narration and disciplination, today’s world provides us with the examples of the merger of the power and postmodernism. The postmodern critique of power has resisted in subverting grand narrations and disciplination but this kind of subversive activity is being used by the contemporary power as witness the Russia strategy worked out by Putin’s adviser Surkov. The postmodern patterns has begun to serve to historically new form of the power legitimization. The article then points that postmodernism is a part of an anarchic tradition which reaches in the remote past. The merger of power and anarchic tradition is presented as the stir to leaving anarchic tradition of power critique.

 

Keywords: anarchic tradition, postmodernism, Derrida, Lyotard, Putin, Surkov, Aristotle

 

Klíčová slova: anarchická tradice, postmodernismus, Derrida, Lyotard, Putin, Surkov, Aristotelés

 

(Mgr. Michael Hauser, Ph.D. je filosof, překladatel a zakladatel občanského sdružení Socialistický kruh, jehož je předsedou. Působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd v Oddělení filosofie XX. století a přednáší na Pedagogické a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.)

 

 

K rozhodnutí na konci života (1/XII/2015)

 

Autor: Anna Hogenová

 

Abstract: Towards decision at the end of life. – The author ponders the problem of death in postmodern time from ontological and ontical point of view. Ontological thinking seeks ratio essendi, ontical description uses ratio cognoscendi. A modern man is under the rule of systems. It means the will to the will, which is a variety of the will to power in the form of systems with objective validity, which were scientifically based.

 

Keywords: death, the will to the will, das Gestell, die Machenschaft, ontology and onticity

 

Klíčová slova: smrt, vůle k vůli, das Gestell, die Machenschaft, ontologie a onticita

 

 

Spravedlnost a intencionalita (2–3/XII/2015)

 

Autor: Anna Hogenová

 

Abstract: Justice and intentionality. The author describes the connection between justice and intention, ontology and onticity in the relation to justice. When faced with injustice, we feel that something important is missing, something important to our sole being. Justice is an intention related to the existence (Dasein) of a human imminently, essentially and profoundly. We feel it already in the look perceived from others, when we are in a conflict concerning justice. We bear injustice very severely. If something is perceived as just, then it always tends to a harmony, all is lead by one law that is the most important, and therefore is the highest.

 

Keywords: justice, intentionality, diké, adikia

 

Klíčová slova: spravedlnost, intencionalita, diké, adikia

 

(Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. je vedoucí Katedry filosofie UK HTF a působí též na Katedře občanské výchovy a filosofie UK PedF.)

 

 

K obsahovému vymezení termínů právní filosofie a filosofie práva a morálka a etika (4/XII/2015)

 

Autor: Věra Jirásková

 

Abstract: On the content definition of the terms “Legal Philosophy” vs. “Philosophy of Law” and “Morality” vs. “Ethics”. In its nature, this expository text focuses on the issue of non-differentiation between the terms “legal philosophy” and “philosophy of law” and the concepts of “morality” and “ethics”. The aim of the article is to identify the causes of their synonymous use and at the same time specify their differences. In the first case referring to the Hegeľs work The Elements of the Philosophy of Right, the second by focusing on the etymology of the term “morality” and “ethics”.

 

Keywords: legal philosophy, philosophy of law, term and its kontent, G. W. F. Hegel, morality, ethos, éthos, ethics

 

Klíčová slova: právní filosofie, filosofie práva, pojem a jeho obsah, G. W. F. Hegel, morálka, ethos, éthos, etika

 

(PhDr. Věra Jirásková, Ph.D. je odborná asistentka na Katedře občanské výchovy a filosofie UK PedF.)

 

 

Syndrom narušené rovnováhy na odměně. Onticita a ontologie závislosti (2–3/XII/2015)

 

Autor: Helena Kalábová

 

Abstract: Onticity and Ontology of addiction. The text is oriented to the field of addiction treatment in terms of onticit and ontological. The importance of equivalent view to the diagnostical and following therapeutical thinking in terms of Cartesian conception of medical methodology and phenomenological temporality of human thought as the theory of internal perception of time is supported by presented cases with diagnosis – gambling. Man existing as an individual in society and the whole world is in claim of bio-psycho-social-spiritual transgenerational transmissions, but not having only onticital, but also significantly existential ontological dimension. Addiction is presented here as a violation of the unity of man and the world, not just having the character changes in the genetic makeup of humans. The aim of this work is highlighting the importance of the phenomenological thinking: temporality in the context of the person’s habitual movement with addiction in the diagnostical and therapeutical process and alerts on unilateral medical model, although completely fulfilling the requirement of a scientific approach.

 

Keywords: ontology, onticity, genetics, emotions, temporality, addiction, family emotional schema

 

Klíčová slova: ontologie, onticita, genetika, emoce, temporalita, závislosti, emoční schéma rodiny

 

(PhDr. Helena Kalábová, Ph.D., Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky TU Liberec.)

 

 

The Perfect City by al-Fārābī and Ibn Bājja (2–3/XII/2015)

 

Autor: Pavlína Kopecká

 

Abstract: Ctnostná obec al-Fárábího a Ibn Bádždži. – Článek chce prezentovat dva modely ctnostné obce, tak jak byly diskutovány slavnými středověkými islámskými filosofy al-Fárábím a Ibn Bádždžou v jejich politických úvahách: O ctnostné obci a Řízení osamoceného. Oba se vracejí k moudrosti Platóna a Aristotela a opět uplatňují starý princip, že lidská bytost je od přírody politická a nejlepší způsob života pro jednotlivce je čestný život usilující o štěstí. V tomto kontextu se oba filosofové snažili navrhnout koncept, jaká by obec měla být, aby byla ctnostná a přinášela štěstí svým obyvatelům. Přesto že Ibn Bádždža souhlasil s al-Fárábíovým nejvyšším cílem zamýšleným pro lidské bytosti v dokonalé ctnostné obci, popsal také život samotáře snažícího se dosáhnout štěstí v samotě, což se zdá jako neobyčejný individualismus, a tím se zdá být porušena politická orientace jeho filosofie, která následovala dávný princip zmíněný výše.

 

Keywords: Aristotle, Plato, The Republic, neoplatonism, emanation, al-Fārābī, Ibn Bājja, perfection, virtue, happiness, righteous, philosophers

 

Klíčová slova: Aristotelés, Platón, Ústava, novoplatónismus, emanace, al-Fárábí, Ibn Bádždža, dokonalost, ctnost, štěstí, spravedlnost, filosofové

 

(Mgr. Pavlína Kopecká je interní doktorandkou na Katedře občanské výchovy a filosofie UK PedF.)

 

 

Duševní nemoc a privace domova (1/XII/2015)

 

Autor: Pavel Pavlovský

 

Abstract: Mental illness and privation of home. The article tries to perceive mental illness as a privation of the phenomenon of home. Home is understood not only in its psychological or sociological meanings but mainly in its ontological sense. The article gives a brief introduction of the phenomenon of home – described by ancient philosophers (Heraklit, Anaximandros, Plato) as well as phenomenological thinkers of the 20th century (M. Heidegger, J. Patočka). The author sees mental illness as a strange painful situation (Chorismos), which can lead through daseinsanalytic psychotherapy (understood as socratic Epimeleia) to the state of better understanding of Being itself.

 

Keywords: home, mental illness, privation, schizophrenia, daseinsanalytic psychotherapy, phenomenology, Heidegger, Patočka, being

 

Klíčová slova: domov, duševní nemoc, privace, schizofrenie, daseinsanalytická psychoterapie, fenomenologie, Heidegger, Patočka, Bytí

 

(Mgr. et Mgr. Pavel Pavlovský, psycholog a psychoterapeut, který se zabývá filosofií a praxí daseinsanalytické psychoterapie. Pracuje v soukromé psychoterapeutické praxi v Řevnicích, dále v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov, které poskytuje péči především pacientům s onemocněním schizofrenií. Autor je rovněž doktorandem Katedry občanské výchovy a filosofie UK PedF.)

 

 

Vědecké výzkumy smrti (4/XII/2015)

 

Autor: Michal Rozhoň

 

Abstract: Der Tod in den wissenschaftlichen Forschungen. – Es ist nicht wahr, dass der Tob tabuisiert ist. Es gibt ganze Reihe der Forschungen, die den Tod als Hauptthema haben. Mit dem Tod beschäftigen sich wie Naturwissenschaften, so Sozialwissenschaften, vor allem Medizin, Psychologie und Soziologie. Mit besonderer Weise ergreifen den Tod die Geschichte und ähnliche Fäche. In den Forschungen betrit auch Mathematik und das durch Statistik und Demographie. Dieses Text stellt erwähnte Forschungen vor und dann es bietet eine philosophische Kritik, die vor allem zeigt, wie der Tod den Wissenschaften am Ende entgeht.

 

Schlüsselwörter: die Forschungen des Todes, Palliativmedizin, der Tod, das Sterben, NDE, die Stellungen zum Tod

 

Klíčová slova: výzkumy smrti, paliativní medicína, smrt, umírání, NDE, postoje ke smrti

 

(Mgr. Michal Rozhoň je doktorandem Katedry občanské výchovy a filosofie UK PedF.)

 

 

Zeit und Gerechtigkeit (1/XII/2015)

 

Autor: Sven Rücker

 

Abstract: Čas a spravedlnost. – Text sleduje různé dějinné předpoklady a různá východiska pojetí spravedlnosti, nejprve v souvislosti starozákonní, dále v souvislosti novověké teorie práva a společenské smlouvy a konečně v postmetafyzickém myšlení u Martina Heideggera, Waltera Benjamina a Jacquese Derridy.

 

Schlüsselwörter: die Zeit, die Gerechtigkeit, Altes Testament, die Neuzeit, die Geschichte

 

Klíčová slova: čas, spravedlnost, Starý zákon, novověk, dějiny

 

(Sven Rücker, PhD., Philosoph, Freie Universität Berlin.)

 

 

Problém smyslu vzdělání (1/XII/2015)

 

Autor: David Rybák

 

Abstract: Problem of the meaning of education. – In this text, we are dealing with the “forgotten” meaning of the education. In order to accomplish this task, we are going back to Plato and the Greeks, where the education in its sense has its origin. Forgetting of the original sense of education means reducing the education to the mere production of the experts or Fachidiots, in other words, reducing human living to the mere functioning.

 

Keywords: education, philosophy, meaning, politics, technology, organizing

 

Klíčová slova: výchova, filosofie, smysl, politika, technologie, zařizování

 

 

Mathésis a noein (2–3/XII/2015)

 

Autor: David Rybák

 

Abstract: Mathésis and noein. – In this text, we are dealing with the problem of a new layer of experience, founded by philosophical intention to non-prejudice and to truth and from this we are trying to understand the problem of justice.

 

Keywords: philosophy, education, meaning, phenomenology

 

Klíčová slova: filosofie, výchova, smysl, fenomenologie

 

(Mgr. David Rybák, Ph.D., odborný asistent Katedry občanské výchovy a filosofie UK PedF.)

 

 

Emancipated Pedagogical Reason: Morality, Education and Politics in contemporary Polish moral education (4/XII/2015)

 

Autor: Dariusz Stępkowski

 

Abstract: Emancipovaný pedagogický úsudek: Morálka, vzdělávání a politika v současné polské mravní výchově. – Pojednání postuluje radikální změnu v uvažování o mravní výchově v Polsku. Tento požadavek vyplývá z emancipovaného pedagogického úsudku, který vyžaduje revizi rozšířeného paradigmatu, podle něhož etické formace musely splňovat pouze pomocnou funkci pro politickou sféru. Uznání samostatnosti mravní výchovy a jejích principů na jedné straně umožňuje demonstrovat pedagogické podmínky politiky, a na druhé straně určit své vlastní možnosti a meze.

 

            Předkládané pojednání pokračuje ve třech bodech. Za prvé je zde prezentován koncept pedagogického uvažování a vysvětleno na čem je emancipace založena jako neoddělitelný rys pedagogického úsudku. Dále autor zkoumá změnu, která se udála v pedagogickém přístupu k formování morální sféry v Polsku po druhé světové válce. Popis pozadí těchto úvah zahrnuje charakteristiku socialistické pedagogiky, která byla dominantní téměř půl století. Na závěr je zde formulováno několik náznaků týkajících se konstrukce teorie mravní výchovy, která je založena na emancipovaném pedagogickém úsudku.

 

Keywords: pedagogical reason, emancipation, morality, politics, education

 

Klíčová slova: pedagogický úsudek, emancipace, morálka, politika, výchova

 

(Dariusz Stępkowski, Ph.D., associate professor and head of the Department of the General Pedagogy in the Faculty of Educational Sciences of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland. Research interests: philosophy of education/general pedagogy, high school teaching theory, moral education.)

 

 

Úkol váhání a rozhodování (1/XII/2015)

 

Autor: Zuzana Svobodová

 

Abstract: The task of hesitating and making decisions. The focus on the first part of Ricoeur’s analysis of the temporal existence of making decisions – i.e. the essential task of hesitation – shows a relation towards some problematic phenomena of contemporary culture. Besides that, in relation to Ricoeur’s referral to the poetic dimension (the “poetics” of being; a “poetics” will the being) an eventual dialogue with the thinking of Maurice Blanchot on voting and the exhausting privilege/right not to vote is suggested.

 

Keywords: ethics, existence, humanity, education, phenomenology, logos, polemos, harmonia, paideia, poetics of being, voting, making decisions, hesitating, Paul Ricoeur, Maurice Blanchot

 

Klíčová slova: etika, existence, lidství, výchova, fenomenologie, logos, polemos, harmonia, paideia, poetika bytí, volba, rozhodování, váhání, Paul Ricoeur, Maurice Blanchot

 

 

Jan Hus jako učitel (I.): Požadavky rektora na učitele (4/XII/2015)

 

Autor: Zuzana Svobodová

 

Abstract: Jan Hus as Teacher (I.): His Requirements towards Teachers during his Rectorship. In connection with this year’s 600th anniversary of the death of Jan Hus, Zuzana Svobodová addresses his role as Rector of Charles University. Specifically, based on Jan Hus’s university addresses, the roles of teacher and pupil are investigated, focusing on the virtues, which academics were called to be aiming at. Hus saw the fundamental functioning of the university in the effort for an ever greater glory of God’s truth. In Hus’s opinion, this should be assisted by cultivating knowledge as well as by addressing man’s will. Along the same lines, university members need to strive for courage, perseverance, humility, and modesty, however, above all, it is love that has to show in the life of a scholar. Without love, all efforts shall prove futile. Whoever wishes to promote themselves rather than improving relations to other people, he/she works towards deteriorating the good name of the university. A scholar’s role is primarily one of service; it primarily involves self-education and continuing education.

 

Keywords: Jan Hus, education, erudition, care of the soul, teacher’s role, purpose of education, ethos, university

 

Klíčová slova: Jan Hus, výchova, vzdělávání, péče o duši, role učitele, cíl výchovy, étos, univerzita

 

(PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D. vyučuje na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, na Katedře teologie a filosofie Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické, dále učí studenty UK Evangelické teologické fakulty, je lektorkou akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky a pracuje jako učitelka náboženství. Zabývá se filosofií výchovy, dějinami vzdělávání a zkoumá vztahy náboženské a kulturní vzdělanosti.)

 

 

Spravedlnost a její ekonomické aspekty (2–3/XII/2015)

 

Autor: Milena Tichá

 

Abstract: Justice and its economic aspects. – The article deals with economic aspect of justice. It states that justice is not primarily dealt with by the economic theory although even an economist is confronted with the exposures of justice, especially with different opinions on equitable distribution and redistribution of wealth. When economists start dealing with the economic problems in context and apply other social sciences to the problem, it enables them to start dealing with power and its economic aspects as well.

 

Keywords: justice, economic aspects of justice, economics

 

Klíčová slova: spravedlnost, ekonomické aspekty spravedlnosti, ekonomie

 

 

Čas a ekonomické rozhodování (4/XII/2015)

 

Autor: Milena Tichá

 

Abstract: Time and economic decision-making. The essay shows the role of time in economic decision-making in the frame of market economy, presents the selected problems related to the introduction of time into the decision-making and defines the opportunities and limits of their solving. The market, which is so far considered the most perfect of known economic regulators by the majority of economists from various economic schools and streams of economic thinking, is able to automatically provide a great amount of information via prices, which is important for economic decision-making of individual economic subjects in the current situation. But the market is not and it will never be able to provide such information that could serve as a base for future-oriented decision making. None of solutions so far suggested by the economists brought wholly satisfying results. The success of our future-oriented economic decisions will always depend to a considerable extent on speculative presumption of future market changes. It will be based not only on our existing experience, knowledge, horizon and combinational capability, and our technical and administrative base, but also – and primarily – on our intuition and the willingness to risk.

 

Keywords: time, economics, economic decision-making

 

Klíčová slova: čas, ekonomie, ekonomické rozhodování

 

(PhDr. Milena Tichá, CSc., vedoucí oddělení společenských věd na Katedře občanské výchovy a filosofie UK PedF.)

 

 

Spravedlnost pro všechny? Oceňování zásluh v podunajské monarchii (2–3/XII/2015)

 

Autor: Jan Županič

 

Abstract: Justice for all? Appreciation of merits in the Danube monarchy. – The article deals with the problem of issuance of orders in the Danube monarchy. The fundamental turning point in the development of the Danube monarchy is the year 1848. The establishment of equality in law, the declaration of constitution, the abolition of serfdom, and above all the removal of ancient Estates society, represented the most radical change that the Habsburg Monarchy had experienced during the centuries of its existence.

 

Keywords: Danube monarchy, orders, nobility, 19th century

 

Klíčová slova: dunajská monarchie, řády, šlechta, 19. století

 

(Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. je historik, specializuje se především na dějiny šlechtických elit Rakouské monarchie a dějiny habsburské říše v 19. a 20. století.)

 

 

Nekrology/Obituary

 

 

Radim Palouš (1924–2015) (1/XII/2015)

 

Autor: Zuzana Svobodová

 

Abstract: Radim Palouš (1924–2015). – The author retrospects the nestor of Czech philosophy of education Prof. Radim Palouš, who died on 10th September 2015.

 


 
 www.filosofie.cz