Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 1/XIII/2016 - Winter 2016

Editorial

Autor: Zuzana Svobodová

Dear readers,

 

On the 3rd of February 2016 it’s been 10 years since the passing of the first lady of the Czech philosophy of education, Professor Jaroslava Pešková, who was also one of the founders of this e-journal. Her authentic “guiding philosophy” had led many of today’s graduates of the post-gradual program in philosophy at the very beginning of their academic path. Today they engage in the philosophy of education and are linking philosophy to everyday life on various workplaces of our country. As thanks for her work, her former colleagues decided to present what they pursue today.

 

At the birth of Czech philosophy of education as an academic discipline Jaroslava Pešková was accompanied by Radim Palouš, who died on the 10th of September 2015. Therefore the articles of the year 2016 are dedicated to these founders. Whether the Czech philosophy of education will continue to be creative, is principally based on the ability of their students to think over the bequest of Palouš and Pešková, and inspire the next generation of philosophers who open to Plato’s appeal to education as care of the soul.

 

Prof. Pešková is remembered in this issue by Naděžda Pelcová, Anna Hogenová, Irena Vaňková, Zuzana Svobodová and David Krámský along with Lenka Krámská. As accompanying non-peer reviewed text is attached the commemoration of Jaroslava Schlegelová and obituary of Jaroslav Kohout.

 

Under the section IMPRINT you will find our interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.

 

 

Vážení čtenáři,

 

dne 3. února 2016 uplynulo deset let od úmrtí první dámy české filosofie výchovy, profesorky Jaroslavy Peškové, která stála u zrodu také tohoto časopisu. Její autentická „filosofie provádějící“ doprovázela na samém začátku akademické dráhy mnohé dnešní absolventy doktorského programu v oboru filosofie, kteří se zabývají filosofií výchovy a provázáním filosofie s každodenním životem na nejrůznějších pracovištích naší země. Jako poděkování za to, co umožnila velkodušná Jaroslava Pešková, rozhodli se její někdejší spolupracovníci a žáci vydat počet z toho, předvést čím se dnes zabývají.

 

Protože u zrodu české filosofie výchovy jako akademického oboru stála Jaroslava Pešková po pravici Radimovi Paloušovi, který zemřel 10. září 2015, jsou články roku 2016 věnovány těmto zakladatelům. Zda bude česká filosofie výchovy nadále tvůrčí, záleží nyní především na tom, zda odkaz Palouše a Peškové budou jejich žáci schopni promýšlet dále a inspirovat tak další generaci milovníků moudrosti, kteří se otevřou Platónově výzvě k výchově jako péči o duši.

 

Na prof. Peškovou a její odkaz v tomto čísle vzpomínají doc. Naděžda Pelcová, prof. Anna Hogenová, doc. Irena Vaňková, Zuzana Svobodová a David Krámský s Lenkou Krámskou. Jako doprovodné nerecenzované texty jsou připojeny vzpomínka Jaroslavy Schlegelové a nekrolog Jaroslava Kohouta.

 

V sekci IMPRINT najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz