Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 2/II/2005 - Spring 2005

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,

the long winter season is over and the spring has arrived along with the second issue of our e-journal PAIDEIA. At the Faculty of Education at Charles University springs are associated with the annual international conference. This year it will take place on May 5th at 9 a. m. and the theme is – The Movement in Education, Art and Sport. It resumes on the three previous topics: Areas of Understanding in Education, Art and Sport (2002), Responsibility in Education, Art and Sport (2003), Pragma as creative human Act in Education, Art and Sport (2004). The conference is a part of a research project Multidisciplinar communication as an educational principle in humane science and art, and is every year concluded by published volume of contributions. You are very much welcomed to participate.

 

This spring issue of e-journal PAIDEIA brings us texts of many personalities. Ladislav Tondl is contemplating the philosophy of technology, Ladislav Hejdánek presents a text about Jaspers, that has not yet been published. Jana Moskalová writes about Socratic ARETE and Zuzana Svobodová is publishing her third part of serial on Life Motions, this time focused on air/spirit. A text focused on Erich Fromm’s reflections on ethics commemorates his death 25 years ago. Zdeněk Neubauer made available his lecture about doubts, prepared for EDO 2005; Miloslav Průka reviewed an article by Wilfred Carr about philosophy of education and with permission of Tomáš Halík we are reprinting his text about holocaust.

 

Under the section REDAKCE you will find the interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics. Interesting nonanonymous incentives will be published in the following issues.

 

 

Vážení čtenáři,

po dlouhé zimě jsme se dočkali jara a nyní i druhého čísla e-journalu PAIDEIA. Na Pedagogické fakultě UK k jaru již několik let patří i mezinárodní konference. Ta letošní na téma Pohyb ve výchově, umění a sportu se koná 5. května od 9.00 hod. tradičně v aule PedF UK v Praze. Navazuje na tři setkání předchozí: Prostory porozumění ve výchově, umění a sportu (2002), Odpovědnost ve výchově, umění a sportu (2003) a Pragma jako tvůrčí lidský čin ve výchově, umění a sportu (2004). Konference je součástí výzkumného záměru s názvem Multidisciplinární komunikace jako edukační princip v humanitních vědách a umění a je každoročně završena vydáním sborníku referátů. Zájemce srdečně zveme.

 

Jarní číslo e-journalu PAIDEIA přináší texty řady osobností. Ladislav Tondl se zamýšlí nad filosofií techniky, Ladislav Hejdánek poskytl dosud nepublikovaný text o Jaspersovi. V Patočkově duchu píše o sókratovské ARETÉ Janina Moskalová a třetí díl seriálu o pohybech života zaslala Zuzana Svobodová – tentokrát se zaměřila na vzduch. Čtvrtstoletí od úmrtí populárního myslitele Ericha Fromma připomíná text věnovaný jeho úvahám o etice. Zdeněk Neubauer nám poskytl svůj referát na téma pochybování pro EDO 2005, Miloslav Průka recenzoval článek Wilfreda Carra o filosofii výchovy a souhlas s přetištěním svého textu o holokaustu poskytl Tomáš Halík.

 

V sekci REDAKCE najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty. Zajímavé neanonymní podněty budeme v následujících číslech zveřejňovat.


 
 www.filosofie.cz