Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 4/II/2005 - Autumn 2005

PAIDEIA: ročníky I/2004, II/2005 (článková bibliografie)

Autor: editor
PAIDEIA: Index of Articles, volumes I/2004, II/2005.

Články/ArticlesI/2004

Rozumění a úloha objektu (1/I/2004)
Autor: Anna Hogenová

The Understanding and the Role of Subject. – Author expresses the hope that experience of human understanding might awaken through the intentionality of the motion from Aristotelian’s point of view. The article concentrates on the question of the "deepness" of phenomenology. The basis question here is the problem of motion in the thinking from Gadamer’s point of view.

(Doc. PhDr. Anna Hogenová, CSc., studovala na FTVS UK a FF UK, zabývá se především fenomenologickou problematikou. Působí na KOVF PedF UK a je vedoucí Katedry filosofie na HTF UK.)


O krizi pojmu humanismus (1/I/2004)
Autor: Naděžda Pelcová

About the Crisis of the Notion of Humanism. – Essay deals with a concept of humanism in five essential circles of sense and relations. Conception of humanism is involved in M. Heidegger’s phenomenological destruction (with consideration for A Letter on Humanism), in H. G. Gadamer’s hermeneutics (with consideration for the essay Truth and Method), essay deals with humanism in relation to Derrida’s deconstruction, with relation of humanism and solidarity in R. Rorty’s philosophy and in the end with humanism in structuralistic reflection of Words and Things by Foucault. Description of humanism is a base of cogitations on character and tasks imposed on human sciences nowadays mainly with a wiev to their educational potentionality.

(Doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc., vystudovala filosofii a historii na FF UK, specializuje se na filosofickou antropologii a filosofii výchovy, vedoucí Katedry občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty UK – KOVF PedF UK.)


Filosofie výchovy – filosofické hledání předpokladů výchovného působení (1/I/2004)
Autor: Jaroslava Pešková

Erziehungsphilosophie – philosophisches Suchen nach Prämissen der Erziehungenswirkung. – Der Aufsatz thematisiert die Aufassung von Philosophie als einen Gebiet, dessen Forschungsgegenstand die Beziehung des Menschen zum Weltganze ist. Unter dem Begriff der „Weltghanze“ versteht die Verfasserin „Horizont des Sinnes“, byw. Paradigma (Grundriss) von spezialwissenschaftlichen oder praktischen Aktivitäten der Menschheit. Die Verfasserin vertritt die Meinung, dass die Philosophie der Erziehung keine „Aplikation“ der Philosophie an die Bildung des Menschen ist, sondern dass die Bildung und Erziehun der bestimmten Auffassung des Menschen und dessen Beziehungen zur Welt hinausgeht. Ziel und besonders Sinn der Bildung und der Erziehung wird deshalb in jeder Zeit in der Auffassung der Welt und der Stelle und Rolle des Menschen im Weltganze gegründet.

(Prof. PhDr. Jaroslava Pešková, CSc., vystudovala na FF UK filosofii, historii a pedagogiku; zaměřovala se především na obor dějiny filosofie, na fenomenologii, komeniologii a filosofii výchovy. Působí na KOVF PedF UK.)


Zakrytost a odkrývání: Pohyby života I (1/I/2004)
Autor: Zuzana Svobodová

Covertness and Unveiling: Life Motions I. – The paper is a reflection upon the role of covertness and unveiling in the context of life that desires to be vivid, upon the interrelated value of answers and questions, oblivion and non-indifference, cleanliness and repugnancy. Analysing human passion (what is covert is what appeals most) the author shows that responsible action is endeavoured if the individual is seeking covertness not for the sake of unveiling, but for the option of living in adherence, respecting that what is covert. Selfishness, however, and stolidity (indifference) are exposed as leading towards stagnation, the loss of a vivid motion, to irresponsibility. From amongst the symbols of life and with regard to one of the elements – water – it is shown how its transforming and purifying capacity manifests itself as both loss and gain.

(PhDr. Zuzana Svobodová, PhD., absolvovala HTF UK v Praze, Teologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a postgraduální obor Filosofie výchovy na PedF UK. Vyučuje etiku a náboženství na Evropské škole – Schola Europaea – v Lucemburku.)


II/2005

Kořeny ekologické etiky (1/II/2005)
Autor: Jana Dlouhá

The Roots of the ecological Ethics. – Modern debate about ethics is recently entered by emerging concepts focused on the human – nature relationship and shaped by consciousness of environmental degradation. We are experiencing this relation as a conflict in many fields including education. Although postmodern philosophy offers kind of “solution”, the way back to the roots of the problem may support its deeper analysis.

(RNDr. Jana Dlouhá, absolvovala obor Ochrana životního prostředí na PřF UK, doktorandka oboru Filosofie výchovy PedF UK. Působí v Centru Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí.)


Jaspers jako filosof (2/II/2005)
Autor: Ladislav Hejdánek

Jaspers as a Philosopher. – Jaspers was trying to formulate distinction between philosophy and science. Philosophy can not be science in the sense of some universally valid knowledge. Therefore philosophy must define itself towards science, but on the other hand it must create systematically its thought structures. To define boundaries towards science means to criticize science. Therefore the theme of science is one of the most important. On this path Jaspers first recognises that modern science is in crisis. In spite of the fact that science, especially natural science, may present extraordinary results, doubts about science are on the rise.

(Prof. PhDr. Ladislav Hejdánek, studoval matematiku a filosofii přírodních věd na PřF UK, a filosofii na FF UK. Signatář Charty 77, působí na Katedře filosofie ETF UK.)


Kam až slova dosáhnou? (1/II/2005)
Autor: Anna Hogenová

Where are going our Words? – This paper is concerned with controversial interpretation of cartesian principle with Heidegger’s philosophy. It contains the description of the intentionality from phenomenological point of view. The words and the sentences are the prolongation of our hand. It means our hand and our speech are in the intentional unity. The intention to the world (zur-Welt-sein) is created through the unity of our corporeality and the speech. The corporeality is not separated from our mental ability.

(Doc. PhDr. Anna Hogenová, CSc., studovala na FTVS UK a FF UK, zabývá se především fenomenologickou problematikou. Působí na KOVF PedF UK a je vedoucí Katedry filosofie na HTF UK.)


The Problem of Corporeality and Temporality (3/II/2005)
Autor: Anna Hogenová

Problém tělesnosti a časovosti. – Člověk nekončí tam, kam až dosahuje kůže ohraničující jeho tělo (SÓMA), ale tam, kam až sahá jeho tělesná existence, tělesnost. Stáváme se tělesnými prostřednictvím rukou a slova. Proč je to právě ruka a ne třeba noha, když všechny smysly hrají důležitou úlohu v lidském životě. Proces tělesnosti je tématem tohoto příspěvku. Náš celý život je pohybem směřujícím ven, podél oblouku, který můžeme nazývat obloukem našeho existenciálního pohybu. Během svého života člověk přejímá pohybové figury. Náš termín pro to je ek-sistence. Žijeme v postmoderní době, ve které naše ontologické a tudíž také naše ontické jistoty jsou rozpuštěny. Postmoderní doba se všemi svými charakteristikami je předpovězena v Nietzscheho filosofii.


Movement and Time (4/II/2005)
Autor: Anna Hogenová

Pohyb a čas. – Předneseno na konferenci IAPS (International Association for the Philosophy of Sport), která se konala ve dnech 15.–18. 9. na Univerzitě Palackého v Olomouci. – Podstata těla není měřitelná na jeho povrchu ani uvnitř, podstata pohybu se nedá změřit na pohybujícím se předmětu, podstata nemoci není ničím měřitelným v jejím projevu. Změna se děje v čase, zdá se, že to není arithmos kineseos, co může odhalit podstatu pohybu. Náš životní pohyb je jakoby tažený něčím, co nás vlastní. To je to, co nazýváme Bytím ve fenomenologické filosofii. Pohyb lidského života nemůže být chápán pouze náhodně, tak jak tomu je ve většině vědeckých reflexí. Lidská bytost je otevřena naladěním, naladěním se na situaci v určitém bodě času. Pohyb lidské bytosti nezahrnuje pouze tělo nebo mysl, ale obojí.


Porozumění cizím kulturám prostřednictvím studia jazyka (1/II/2005)
Autor: Jaroslav Kacetl

Comprehension of Foreign Cultures via Language Studies. – There are many ways to comprehension of foreign cultures. On every one of them we meet foreign cultures, but to ensure that we wouldn’t be only passing them by, we must stop. The author is interested in comprehension via language.

(Mgr. Jaroslav Kacetl, doktorand oboru Filosofie výchovy PedF UK, vyučuje anglický jazyk a etiku jako odborný asistent na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.)


Axiologie (3/II/2005)
Autor: Pavlína Kalivodová

Axiology. – Author is defining philosophy towards special science, philosophy has its subject in theoretical bearing and reflection. She also distinguishes between the understanding of consciousness in the philosophical and psychological sense. Formation of value scale is connecting them to responsibility. Man is responsible for its decisions. To perceive values as satisfied needs is problematic – not every satisfied need is of value. Value orientation has its source in conscience, which is influenced by education. Human generations are overtaking a significant part of values from previous generations.

(Pavlína Kalivodová, studijní obor SPPG – oborová, PedF UK.)


Sókratovská ARETÉ. Patočkova interpretace (2/II/2005)
Autor: Janina Moskalová

Sokrates ARETÉ. (Patočkas Auslegung.) – Wenn Chairefón in Delfy gefragt hat ob jemand weiser als Sókrates ist, Weissagerin Pýthie – Vermittlerin des göttlichen Nachrichten antwortete: niemand. Sokrates war überrascht, er war sich nicht über seine Weisheit bewußt. Weiter untersuchte Sokrates diese göttliche Aussage und versuchte jemanden weiseren zu finden. Er unterhaltete sich mit vielen Leuten die sich selbst für weisen hielten. Das Thema des Dialogs orientiert sich auf die Kunst des Lebens, Tugend und Vollkommenheit, kurz auf ARETÉ. Sokrates hat gefunden, daß Weisheit nicht im Kvantität der Kentnisse oder in der Fähigkeit eines guten Argumenten oder Methoden, sondern im Bewußtwerden eigene Unwissenheit besteht. In der modernen Philosophie spielte in der Verbreitung des sokratischen Denkens eine erhebliche Rolle Jan Patočka, unter anderem auch ein großer Interpret der antiken Philosophie. Von ihm aktualisierte Vermittlung der Ideen war interpretiert als ein Versuch das wichtigste für menschliches Leben zu entdecken, was macht den Menschen wahrhaft, wirklich, und ermöglicht das Leben als Einheit und Ganzheit zu sehen. Das wichtigste für die Menschen ist ARETÉ anzustreben.

(Mgr. Janina Moskalová, vystudovala HTF UK, interní doktorandka KOVF PedF UK.)


Harmonie Jana Amose Komenského (4/II/2005)
Autor: Janina Moskalová

Die Harmonie von Jan Amos Komenský. – Das ganze Werk Comenius kreiste um das Thema der Harmonie. Sein Denken geht einerseits von dem Glauben an eine göttliche Ureinheit aus, von einem endgültigen Friedensreich , das mit der Wiederkunft Christi eintreten wird, andererseits litt er an der gottfernen und zerspaltenen Welt. Von der Zerissenheit zur Einheit, vom Chaos zur Harmonie. Dies alles sah er als eine Gesamtentwicklung, als eine Spannung in die ein Mensch eingeordnet ist. Um Harmonie der Einheit und Vielheit zu erreichen, suchte Comenius eine universale Wissenschaft, ein pansofisches System zu entwickeln. Diese Panharmonie soll nicht ein bloss theoretisches Unternehmen bleiben, sonder bringt mit sich eine ganze Reihe von praktischen Auswirkungen. Von der Universalsprache, über Versöhnung der christlichen Konfessionen bis zum Friede unter einzelnen Völker.


Myšlenkové podhoubí a východiska modernismu (1/II/2005)
Autor: Martina Průková

Philosophical Roots and Presuppositions of Modernism. – This paper deals with the question of philosophical roots of Modernism. Thought presuppositions and parallels of this multiform phenomenon can be already traced in mediaeval philosophy (via antiqua versus via moderna etc.); as an important landmark for Modern movement we can classify the Age of Enlightenment. The second part of the study makes then possible – by virtue of contextual approach – to focus on the philosophical fundamentals of Catholic Modernism as a specific scion of this stream.

(Mgr. Martina Průková, historička, je interní doktorandkou Ústavu českých dějin FF UK.)


Ikonologische Pädagogik – Versuch einiger Annäherungen (1/II/2005)
Autor: Peter Stöger

Ikonologická pedagogika – pokus o několikero přiblížení. – Obraz a vzdělání stojí ve vzájemném úzkém vztahu, k němuž odkazuje i vnější etymologická příbuznost (v němčině je die Bildung – vzdělání odvozeno od das Bild – obraz, v řečtině eikon – obraz od eideia – myšlenka). Přestože se dnes zdánlivě orientujeme na textové materiály, obraz stál a stále stojí v centru procesu učení – naše kultura je vskutku „dívající se“ kulturou, v níž je zrakový vjem určujícím elementem vnímání. Fenomén „vzdělání skrze obraz“, tj. obraz jako komplexní jev (včetně místa obrazu, jeho vnitřního prostoru, dialogické funkce obrazu aj.) v procesu vzdělání je předmětem studia ikonologické pedagogiky.

(Prof. Dr. Peter Stöger, Studium der Erziehungswissenschaften und der Psychologie, sowie der Philosophie an der Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck. Professor für Humanwissenschaften an der Pädagogischen Akademie der Diözese Innsbruck in Stams im Bereich der Erziehungswissenschaften, gleichfalls die Tätigkeit als Gastdozent an verschiedenen Universitäten in Mexiko und Bangor und an der Pädagogischen Hochschule Szombathely. Ehrenmitglied des Arbeitskreises für Psychoanalyse von Buenos Aires.)


Oheň: Pohyby života II (1/II/2005)
Autor: Zuzana Svobodová

Fire: Life Motions II. – This article attempts to present a multiple-view capturing of natural experience, which it demonstrates on the example of perceiving elemental manifestation of fire. The paper further expands the ideas contained in the author’s article featured in the previous edition of the PAIDEIA journal and called Zakrytost a odkrývání: Pohyby života (I) (Covertness and unveiling: Life Motions – I). The spontaneity of elements is not here to be isolated as sterile or made safe, nor does it deserve to be treated with indifference or slight. If concern for the whole is to be manifested, on the path leading towards the greatness of FYSIS it is possible to draw on the overflowing spontaneity of the transforming, unlimited subject (HYPOKEIMENON) of the vital force. As a symbol of life, purity and transformation, fire is able to address the seeking ones and present them with „warmth“ and the notion of home as well as of pan-human homelessness.

(PhDr. Zuzana Svobodová, PhD., absolvovala HTF UK v Praze, Teologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a postgraduální obor Filosofie výchovy na PedF UK. Vyučuje etiku a náboženství na Evropské škole – Schola Europaea – v Lucemburku.)


Vz-duch: Pohyby života III (2/II/2005)
Autor: Zuzana Svobodová

Air: Life Motions III. – The present third reflection paper on „Life Motions“ addresses the topic of another element, air/spirit. The author enters three paths exploring what effects this element can have. First, she reflects upon why one of the Pre-Socratics identified red to be the quality of this element. She mentions Goethe’s „colour circle“ in this respect. The author continues by searching for various meanings of the words „air“ and „spirit“ in commonly used Czech phrases. In the final part of the paper, after examining the meaning of the Hebrew term „ruah“, a question is raised concerning the effects of the spirit. Dealing with the question what spirit actually is must, in turn, follow after a thoughtful concern with what are the activities of the spirit, how we are able to perceive and express its workings, the author says.


„Živel zemský“: Pohyby života IV (3/II/2005)
Autor: Zuzana Svobodová

“The Earthly Element”: Life Motions IV. – With the fourth reflection upon the elements, the symbolic circle comes to a close; following up the considerations on Air, this text is to establish a link to the first treatise on Water and – by mediation – also to the published text on Fire. The aim of the following text is to make an attempt to expose in a considerate way, from various angles, what in terms of the elementedness of Earth usually remains without reflection. This may be due to the fact that the topic has to do with our everyday lives and, as usual, although accepted and born forth in some way, the question is still less often posed as to the way the Earth expresses itself (and we perceive it). The paper is not intended to be a description, a record of phenomena, but rather a participation on the perception of life motions in the earthly phenomenon. Various points of view of the “earthly element” find their expression here in the names of the individual text segments: Earth, Landscape, Region, and Land.


Poznámky z komeniánského sborníku – Bamberg 2004 I (4/II/2005)
Autor: Zuzana Svobodová

Remarks regarding a conference proceedings on Comenius – Bamberg 2004 I. – The author presents a summary of talks that were presented during a Czech and German seminar held at Bamberg University in 2004 and were published in the conference proceedings called Johann Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens. The event featured a get-together of interested experts coming from a number of scientific fields (theology, philosophy, history, cultural studies, philology, pedagogy, political science, and law) and demonstrated thereby not only the recent nature of Comenius’ heritage, but also the especially broad reach of his work. The present text comprises the first part of the author’s remarks reflecting on 13 presentations out of three collections of texts called Zum Friedensgedanken in der frühen Neuzeit, Comenius’ Friedenspädagogik und seine konkreten irenischen Bemühungen, Theologische Elemente der Universalreform. The second part of the body of remarks, which concentrates on eleven talks out of two collections of texts (Grundzüge der interkulturell konzipierten Pansophie, Philosophisch-metaphysische Dimensionen des pansophischen Friedensbegriffes) and a final summary of the Bamberg Comenius colloquium will be published in the coming no. II PAIDEIA e-journal in 2006.


Problémové okruhy filozofie techniky (2/II/2005)
Autor: Ladislav Tondl

Problematic Points in the Philosophy of Technology. – Thematic overview with accents on the points explored by the author. The world of technology is not possible to characterise or simply specify by single criteria. The world of technology creates and party also supplements or substitutes the current nature surrounding us by something what is being called “the second nature”. By this it is also stated, that the world of technology is by no means changing those rules or laws, which are uncovered by natural science, but on the contrary must fully respect them.

(Prof. PhDr. Ing. Ladislav Tondl, DrSc., na FF UK vystudoval filosofii, sociologii, ekonomii a matematickou statistiku; přednášel logiku, epistemologii a filosofii vědy na FF UK. Je mj. čestným členem Association for the Philosophy of Science v USA a International Praxiological Society, členem redakční rady časopisů Erkenntnis, Philosophy of Science aj.)


Tématické okruhy sémiotiky. (Očima autora tohoto přehledu) (3/II/2005)
Autor: Ladislav Tondl

Thematic Areas of Semiotics. (Author’s View.) – Author is pursuing semantics and semiotics as of the forties of the last century. A man uses for communication a system of symbols. Their concatenation can differ in type and character. Author describes epistemological relationships of communication, mastering of communication processes and so called double reference. Words as democracy, democratic or people are predominantly related to positive attributes and such terms can be misused – precisely by enemies of democracy, for example in the communist propaganda.


PAIDEIA jako naděje světověku. (Prof. Radimu Paloušovi) (1/II/2005)
Autor: Pavel Žďárský

PAIDEIA as the Hope of the Worldage. Dedicated to Prof. Radim Palouš. – Worldage is a term of Prof. Palouš marking a new epoch continuing in periodization: Antiquity – Middle Ages – Modern Times. The beginning of the Worldage Prof. Palouš places in the year 1969, when the first man walked on the Moon. Education – PAIDEIA – is for Prof. Palouš conversion, metanoia, transformation in human core. Prof. Palouš is thus referring to a point of concurrence between the Jewish-christian and the Greek bequest (the one of Socrates and Plato).

(Mgr. Ing. Pavel Žďárský studoval Ekonomiku a řízení na FS ČVUT a Religionistiku a filosofii na HTF UK. Je doktorandem oboru Filosofie na PedF UK.)


Erich Fromm: ke kořenům etiky (2/II/2005)
Autor: Pavel Žďárský

Erich Fromm: to Roots of Ethics. – Fromm’s separation from the religious practise was at the same time compensated by an attempt for a new, unreligious rewording of the tradition of his nation, which in many aspects stayed close to the content of Jewish tradition. It is for example apparent in his differentiation of biophilious and necrophilious orientation of man. A man which doesn’t sensibly unfold his relation towards world in active biophilious manifestation, stays underdeveloped and his unfulfilled yearning for life completion is easily turned to destructive direction.


Milan Machovec – filosof růstu k vyspělejšímu lidství (3/II/2005)
Autor: Pavel Žďárský

Milan Machovec – the Philosopher of Growth towards more mature Humanity. – An overview of principal outlines of Machovec’s philosophy. Milan Machovec was formed by his religious experience in his youth and by his relationship towards Masaryk. He is a socratic philosopher, forming attitude of broad public. He left his religion and attached oneself to Marxism for his need to help to build a socially rightful society. During the sixties he became an outstanding figure of the Marxist-Christian dialogue. Important subjects in his philosophy are ecology and feminism, the main theme is a human being and his strain for more cultivated humanity.


Recenze/Book reviews


I/2004

Milan Machovec – Josef Dobrovský. Studie s ukázkami z díla, Akropolis, Praha 2004, 256 s. (1/I/2004) Autor: Pavel Žďárský

Milan Machovec – „Josef Dobrovský“. – The second edition of the successful study from the sixties of the last century. Milan Machovec partly revised the text. General views of Dobrovsky and Machovec are very close in their ethical focus and skepticism towards certain theological reflections. The criticism of Catholicism in Bohemia after the defeat at Bila Hora and of Jesuitical practice disguised the true aim – the communist regime. Machovec wrote about Dobrovsky and other historical figures to awaken the experience of a moral personality in his readers and to inspire them in their own life orientation.


II/2005

Podněty k filosofii výchovy: Wilfred Carr, Philosophy and Education, Journal of Philosophy of Education, Vol. 38, č. 1/2004, s. 55–73. (2/II/2005)
Autor: Miloslav Průka

A Contribution to the Philosophy of Education: Wilfred Carr, Philosophy and Education. – The study written by W. Carr from University of Sheffield demonstrates up to date problems of the relationship between philosophy and education and in this respect can be thought-provoking even for our own inquiry in this field. The author tries to describe what is lying at the root of the crisis between philosophy and education in contemporary Western societies and for better understanding of how philosophy is related to education and vice versa he turns his attention to the Greek philosophy as starting point of this aspiration.

(Mgr. Miloslav Průka, teolog a filosof, teologii studoval na HTF UK, interní doktorand KOVF PedF UK.)


Referáty/Contributions


I/2004

Bhagvad-Gita – An Introduction to Hindu Philosophy (1/I/2004)
Autor: Vidhu Maggu

Bhagavadgíta – úvod do hinduistické filosofie. – Referát pro klub Sova. Bhagavadgíta (Píseň Vznešeného) je jednou z nejsvatějších knih hinduismu. Je částí šesté knihy velké indické epické básně Mahábhárata. Většina textu sestává z dialogu mezi Kršnou a Ardžunou na bojišti Kurukšétře. Bhagavadgíta obsahuje základní esenci starého hinduitického náboženství. Zabývá se povinností člověka k sobě samému, k jeho bližním a k Bohu, probírá i vztah Boha k lidem.

(Vidhu Maggu, PhD., působí na University of New York in Prague, kde přednáší sociologii a kulturní antropologii.)


II/2005

O užitku a škodě pochybností pro život. (Úvahy Nietzscheovské) (2/II/2005)
Autor: Zdeněk Neubauer

Of Usefulness and Harm of Doubts for Life. (Nietzsche’s Reflections.) – Notes for a contribution to EDO 2005. Modern time was born through overcoming of radical doubt by finding the ultimate assurance, which became the beginning of the universal progress (méthode) leading a moral man towards the universal knowledge (méthésis universalis). Through this experience we will be led by cartesius’s mysteries placed in Meditationes. Every mistake is an opportunity to a reversal – a change of direction (METANOIA).

(Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc., po absolvování Ecole International de Genéve a maturitě studoval na PřF mikrobiologii, chemii a biologii a na FF UK filosofii; působí na Katedře filosofie přírodních věd PřF UK.)


Dokumenty doby/Time documents


I/2004

Pochybnosti a jistoty (1/I/2004)
Autor: Miloslav Čapek; úvodní slovo Anna Hogenová

Doubts and Confidence. – Author’s reflections, belonging to the field of philosophy arising from naturalness and poignancy of life itself. Results of the seeker’s effort were redeemed by 12 years of prison in Jachymov, Rovnost and Leopoldov. Philosophic dilemma in technocratic era has disintegrated to such a degree, that perhaps only individuals that manage to escape the everyday world can search the roots of present civilization. Phenomena constantly arise and die. No need to place futile questions, why is it so in such an incredible abundance. For man it is sufficient, that it is so. Mankind, if it doesn’t manage to liquidate itself, will find at least a partial explanation. The second domain is intelligence, unlimited by time and space. Mankind will not find its essence in time and space, but in serenity.

(Miloslav Čapek, 1928–2005, bojovník s totalitním režimem, politický vězeň a publicista.)


II/2005

Zpráva o stavu země (1/II/2005)
Autor: CESES, kolektiv autorů; úvodní slovo Pavel Žďárský

Country Report – executed by the Center for Social and Economic Strategies (CESES) within the Faculty of Social Sciences of Charles University. Unabridged text of the report with opponent reviews is accessible in pdf format on the CESES web page, URL:< http://ceses.cuni.cz/CESES-20.html >. The Czech Republic has found itself at a strategic crossroad. Talking about „new“ social cohesion, its form after 1989 (shaped by the shared will for change and riding the crest of euphoria because conditions had changed) has not survived society’s progress towards the routine satisfaction of different social interests. The new differentiation marked by growing unemployment and not supported fast enough by the introduction of new mechanism of cohesion results in a new type of social and moral crisis of the Czech society.


Holokaust – pokus o filozofickou reflexi (2/II/2005)
Autor: Tomáš Halík; úvodní slovo Pavel Žďárský

A Philosophical View of the Holocaust Phenomenon. – Presented at an international conference about holocaust at the Prague Castle in October 1997. Organised violence trying to totally erase human communities of millions only for reasons of certain social or racial categories, acts of violence of German Nazism, Russian, Chinese or Cambodian communism, created with their absurdity, cruelty and span a milestone which had not been reached or exceeded not only in the history of the last century, but most probably in the whole history of evil.

(Prof. PhDr. ThDr. Tomáš Halík, kněz, terapeut, teolog, religionista, sociolog a filosof. Vystudoval sociologii a filosofii na FF UK. V l. 1972–89 se účastnil filosofických seminářů u R. Palouše a V. Havla. Je členem domácích i zahraničních vědeckých společností, poradních sborů a odborných grémií a členem redakcí několika domácích i mezinárodních odborných časopisů. Působí na FF UK.)


Jan Patočka o T. G. Masarykovi: kritické ocenění (4/II/2005)
Autor: Erazim Kohák; úvodní slovo Miloslav Průka a Pavel Žďárský

Jan Patočka about T. G. Masaryk: a critical Appraisal. – Masaryk and Patočka – two of the greatest thinkers of the Czech modern history are in the centre of attention of Kohák’s paper. The author mentions fixed idea of continuity between them (cf. generaly accepted developmental line Masaryk – Patočka – Havel). On the other hand Patočka never hesitated to criticize Masaryk’s objectivism as well as his perception of „sense of history“. Masaryk and Patočka: kindred spirits or opponents? According to Kohák it is possible to interpret Patočka’s criticism of Masaryk in two different ways. Either Masaryk can be recognized as naively objectivist thinker or we can regard this criticism as an effort to tear down death mask of Masaryk’s philosophy, superficial, positivist interpretation of his thought. An attempt to put Masaryk’s thought in motion, set it free for further life – that is, in Kohák’s perspective, basic contribution of Patočka’s criticism. Masaryk and Patočka – neither opponents nor thought-related but rather „two unreducible sides of Czech and European identity“.

(Prof. Erazim Kohák, Ph.D., emeritní profesor Filozofické fakulty UK, filosof a publicista. Zabývá se především problémy ekologie, etiky, fenomenologie a myšlením T. G. Masaryka. V letech 1948–1989 žil v americkém exilu, studoval na Colgate University a na Yaleově univerzitě, působil na Gustavus Adolphus College a na Boston University, od r. 1990 přednáší v ČR.)


An meine Freunde (3/II/2005)
Autor: Milan Machovec; úvodní slovo Martina Průková a Pavel Žďárský

Mým přátelům. – Milan Machovec píše 23. srpna 1968 provolání svým přátelům, univerzitním kolegům, vědcům a studentům celého světa s žádostí o každou možnou pomoc nejen v situaci vyvolané invazí vojsk do Československa, ale též pro ideály socialismu s lidskou tváří – socialismu spojenému s idejemi humanismu, budovanému v Československu pod vedením Alexandra Dubčeka. Věří, že nedojde k identifikaci okupace s komunismem jako takovým ani k odsouzení všech sovětských občanů kvůli úzké skupině politických dobrodruhů, kompromitující marxismus, zahrávající si s budoucností Sovětského svazu, jenž je intervencí veden na okraj propasti. Praktiky sovětského vedení jsou bezskrupulózní.

(Prof. PhDr. Milan Machovec, DrSc., Dr. h. c., 1925–2003, vystudoval filosofii a klasickou filologii na FF UK; byl mj. členem Société europénne de culture Venezia, předsedou Společnosti lidských práv, signatářem Charty 77. Spolu s E. Frommem bývá považován za představitele přechodu k dialogu – významný představitel marxisticko-křesťanského dialogu v šedesátých letech. Působil v bytových seminářích a na FF UK.)


Nekrology/Necrologues


II/2005

Za Miloslavem Čapkem (4/II/2005)
Autor: Pavel Žďárský

The Memory of Miloslav Čapek. – On Friday, 23 September 2005, Miloslav Čapek, the brave warrior against the totalitarian regime, the political prisoner and publicist, was defeated in his unequal battle with cancer. After the communist putsch in 1948 he decided to leave to exile and on November 17th, 1949 he managed to get to Germany. Here he started a cooperation with the intelligence group of general Moravec and was accepted as future courier. The dispatch of agents was managed by general Moravec, who established a Czech section within the American intelligence service CIC. Miloslav Čapek was arrested during his first crossing in 1950, not far from the border. In communist prisons he spent 12 years.

(Mgr. Ing. Pavel Žďárský studoval Ekonomiku a řízení na FS ČVUT a Religionistiku a filosofii na HTF UK. Je doktorandem oboru Filosofie na PedF UK.)
 
 www.filosofie.cz