Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 1/III/2006 - Winter 2006 – monothematic issue on Multiculturalism

Editorial

Autor: Naděžda Pelcová

Dear readers,

the first 2006 issue of our e-journal consists of contributions originating in the project The multicultural education in the training of prospective teachers and the further training of teachers. These contributions were delivered during three workshops held at the Faculty of Education of Charles University on November 24. and 25., 2005, with the following themes: Multicultural dialog and communication, Religious aspects of multiculturalism and Didactics of multiculturalism. The philosophical, social, political and economical aspects of multiculturalism were the topic of an international conference Philosophy and social science – Multicultural challenge, organized along with the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic on November 28, 2005.

The first theme Multicultural dialog and communication starts with a contribution by Anna Hogenová The phenomenon of identity as a problem, that is addressing the philosophical preconditions of inception of personal identity on the phenomenological grounds. The paper by David Krámský Problem of multiculturality in west(European) thinking context, analyses the Hussler’s concept of respect towards other. The contribution by Marek Fajfr The cultural hermeneutic – verticals and horizontals. Notes to the multicultural education, considers the European cultural values on the grounds of spatiality of the natural world. The text by Miloslava Blažková The role of Art in the multicultural Education, reflects basic values of the postmodern situation and possibilities of a dialogue in art. The next contribution by Olga Maierová The World of the Deaf, is a critical analysis of the closed and closing culture of people with a specific disability. This theme is closed with the text of Naděžda Pelcová The semantic models of multiculturalism, in which different conceptions of multiculturalism are shown, with regard to the historical development, the political and social context and their educational significance.

The second theme Religious aspects of multiculturalism is presented by the following contributions: Jakub S. Trojan Notes on the topic of religion and multiculturalism, Jiří Vogel Die Gemeinschaft der traditionellen Kirchen als eines von Paradigmen der multikulturellen Gesellschaft, Miloslav Průka Dialogue. Notes on the discussion about religious dimension of multiculturalism, Tomáš Machula Mission and religious dialogue, Věra Halászová Marginal groups in multicultural society. The common denominator of these reflections is an attempt to describe the specific features of religion and religiosity in the present, with regard to the ability of the churches to contribute to the multicultural dialogue and to the development of our human culture.

In the section on the social, political and economical dimension of multiculturalism we include the following contributions: Petra Morvayová – Multicultural education as a problem, Milena Tichá – Multicultural education in the circumstances of globalization and regionalization of the world economy, Marek Hrubec – Multiculturalism from the Czech Perspective, Oleg Suša – Multiculturalism today: conceptions, metaphors.

Based on the profound importance of the multicultural issues in upbringing and education, and on the great interest of our colleagues, pedagogues and theoreticians we will be publishing more articles on this subject during the year 2006.

Under the section REDAKCE you will find the interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.


Vážení čtenáři,
obsahem prvního čísla našeho e-journalu v roce 2006 jsou příspěvky vzniklé v rámci projektu Multikulturní výchova ve vzdělávání budoucích učitelů a dalším vzdělávání učitelů. Zazněly na třech pracovních setkáních s tematickým zaměřením: Multikulturní dialog a komunikace, Náboženské aspekty multikulturalismu a Didaktika multikulturalismu, uspořádaných na půdě UK Pedagogické fakulty 24. a 25. 11. 2005. Filosofické, sociální, politické a ekonomické aspekty multikulturality byly tématem mezinárodní konference s názvem Filosofie a sociální vědy. Multikulturní výzva, kterou jsme uspořádali společně s Filozofickým ústavem AV ČR dne 28. 11. 2005.

V rámci okruhu Multikulturní dialog a komunikace zařazujeme příspěvek Anny Hogenové Fenomén identity jako problém, který se věnuje především filosofickým předpokladům vzniku osobnostní identity z fenomenologických východisek. Stať Davida Krámského Idea multikulturality v kontextu západního (evropského myšlení) analyzuje Husserlovu koncepci respektu vůči jinému. Příspěvek Marka Fajfra Kulturní hermeneutika – vertikály a horizontály. Poznámky k multikulturní výchově se zabývá evropskými kulturními hodnotami na půdorysu prostorovosti přirozeného světa. Text Miloslavy Blažkové Role umění v multikulturní výchově reflektuje základní hodnoty postmoderní situace a možnosti dialogu v umění. Další příspěvek Olgy Maierové Svět Neslyšících je kritickou analýzou uzavřené a uzavírající se kultury lidí se specifickým postižením. Tematický okruh je uzavřen článkem Naděždy Pelcové Sémantické modely multikulturality, v němž jsou předvedena odlišná pojetí multikulturality s ohledem na historický vývoj, politický a společenský kontext a jejich výchovný význam.

V rámci okruhu Náboženské aspekty multikulturalismu zařazujeme příspěvek Jakuba S. Trojana Několik poznámek k tématu náboženství a multikulturalita, stať Jiřího Vogela Společenství tradičních církví jako jedno z paradigmat kulturní společnosti, Miloslav Průka je autorem textu Dialog. Několik poznámek k diskusi o náboženské dimenzi multikulturalismu. Článek Tomáše Machuly je věnován problematice Misie a náboženský dialog, a poslední stať Věry Halászové je nazvána Marginální skupiny v multikulturní společnosti. Společným jmenovatelem úvah je snaha o vystižení specifických rysů náboženství a religiozity v současnosti s ohledem na možnosti církví přispívat k multikulturnímu dialogu a rozvoji lidské kultury.

V rámci sekce sociální, politické a ekonomické dimenze multikulturalismu zařazujeme příspěvky Petry Morvayové Multikulturní výchova jako problém aneb Od multikulturní výchovy k nedogmatickému a deetnizovanému prostoru pro adaptivní sebe-pojetí, Mileny Tiché Multikulturní výchova v podmínkách globalizace a regionalizace světového hospodářství, stať Marka Hrubce Multikulturalismus z českého hlediska. Sekce je uzavřena článkem Olega Suši Multikulturalismus dnes: pojmy, metafory.

Vzhledem k velkému významu multikulturní problematiky ve výchově a vzdělávání a s ohledem na široký zájem našich spolupracovníků, pedagogů i teoretiků budeme v průběhu roku 2006 postupně uveřejňovat další články.

V sekci REDAKCE najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz