Archive
ISSN 1214-8725
Číslo/Ročník/Rok: 2/III/2006 - Spring 2006

Editorial

Autor: Pavel Žďárský

Dear readers,
on Friday, February 3rd, 2006 died “the first lady of the Czech philosophy” professor Jaroslava Pešková at the age of 77 years. She was the co-founder of the section Philosophy of Education on Faculty of Education of Charles University and a member of the editorial board of our e-journal PAIDEIA. She studied at Jan Patočka and Milan Machovec and was the teacher of many generations of philosophers and students of other humane fields. But above all, she was a kind and wise human being, who’s catching enthusiasm and love for life, philosophy and people won’t be forgotten …

At the Faculty of Education at Charles University springs are associated with the annual international conference. This year it will take place on May 4th at 9 a. m. The theme will be The Violence in Education, Art and Sport. It resumes on the four previous topics: Areas of Understanding in Education, Art and Sport (2002), Responsibility in Education, Art and Sport (2003), Pragma as creative human Act in Education, Art and Sport (2004) and The Movement in Education, Art and Sport (2005). The conference is a part of a research project Multidisciplinar communication as an educational principle in humane science and art, and is every year concluded by published volume of contributions. You are very much welcomed to participate.

The second 2006 issue brings a colorful pallet of different texts. Kateřina Smejkalová is considering teaching of foreign languages on the philosophical background. Zuzana Svobodová prepared the second part of remarks regarding a conference proceedings on Comenius. As feedback on our last monothematic issue on Multiculturalism are the articles of Daniela Pěničková on the Apache identity, and of Stanislav Holubec on social inequalities in educational system towards the Roma minority. The paper by professor Siyka Tchavdarova-Kostova from Sofia commemorates the last year conference The Movement in Education, Art and Sport with her thoughts on refugee issues in the system of the secondary and high education in Bulgaria. The paper by professor Radim Palouš on religion, science and philosophy was delivered on an international conference Religion and Science held in Pardubice last November. Věra Jirásková prepared a review of the book Education and Extremism by Nikolaj Demjančuk and Lucie Drotárová. Jana Dlouhá prepared an introduction to her translation of a sample text from the book of Jozef Keulartz The Struggle for Nature. A Critique of Radical Ecology. The work and personality of professor Jaroslava Pešková is commemorated by the necrologues by Anna Hogenová, Zuzana Svobodová and David Krámský.

Under the section REDAKCE you will find the interactive e-mail address PAIDEIA@seznam.cz, where you can send your contributions, opinions and topics.


Vážení čtenáři,
v pátek 3. února 2006 zemřela ve věku nedožitých 77 let „první dáma české filosofie“ prof. Jaroslava Pešková, mj. spoluzakladatelka oboru filosofie výchovy na UK PedF a členka redakční rady našeho e-journalu. Byla žákyní Jana Patočky a Milana Machovce a učitelkou mnoha generací filosofů i studentů dalších humanitních oborů. Především však byla laskavou a moudrou lidskou bytostí, na jejíž nakažlivý entuziasmus a lásku k životu, filosofii a k lidem nikdy nezapomeneme…

Na Pedagogické fakultě UK se již tradičně koná počátkem května mezinárodní konference. Ta letošní má téma Násilí ve výchově, umění a sportu a uskuteční se 4. května od 9.00 hod. v aule PedF UK v Praze. Navazuje na čtyři setkání předchozí: Prostory porozumění ve výchově, umění a sportu (2002), Odpovědnost ve výchově, umění a sportu (2003), Pragma jako tvůrčí lidský čin ve výchově, umění a sportu (2004) a Pohyb ve výchově, umění a sportu (2005). Konference je součástí výzkumného záměru s názvem Multidisciplinární komunikace jako edukační princip v humanitních vědách a umění a je každoročně završena vydáním sborníku referátů. Zájemce srdečně zveme.

Druhé letošní číslo přináší pestrou paletu různých textů. Kateřina Smejkalová se zamýšlí nad výukou cizích jazyků na pozadí filosofie a Zuzana Svobodová připravila druhý díl poznámek ke komeniologickému sborníku. Ozvěnou minulého monotematického čísla na téma Multikulturalismus jsou příspěvky Daniely Pěničkové o apačské identitě a Stanislava Holubce, který se zabývá teoriemi vzdělanostních nerovností vzhledem k romské menšině. Vzpomínkou na loňskou konferenci Pohyb ve výchově, umění a sportu je příspěvek prof. Siyky Čavdarové-Kostové ze Sofie, ve kterém se zamýšlí nad problémy uprchlíků na sekundárním a terciárním stupni vzdělávání v Bulharsku. Referát prof. Radima Palouše o náboženství, vědě a filosofii zazněl na mezinárodní konferenci Náboženství a věda v Pardubicích loni v listopadu. Věra Jirásková připravila recenzi knihy Nikolaje Demjančuka a Lucie Drotárové Vzdělávání a extremismus a Jana Dlouhá opatřila úvodem svůj překlad ukázky z knihy Jozefa Keulartze Zápas o přírodu: kritika radikální ekologie. Osobnost a dílo zvěčnělé prof. Jaroslavy Peškové připomínají v nekrolozích Anna Hogenová, Zuzana Svobodová a David Krámský.

V sekci REDAKCE najdete v interaktivní podobě e-mailovou adresu PAIDEIA@seznam.cz, na kterou nám můžete posílat své příspěvky, ale i reakce a náměty.


 
 www.filosofie.cz