Imprint
PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY
ISSN 1214-8725
 
Recenzovaný elektronický čtvrtletník pro filosofii a filosofii výchovy vydávaný Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Vychází v lednu, dubnu, červenci a říjnu. Texty k publikaci jsou pro jednotlivá vydání přijímány do 15. prosince, 15. března, 15. června a 15. září. Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Obsah časopisu je archivován Národní knihovnou ČR. Vychází od roku 2004.
 
A peer-reviewed quarterly philosophical e-journal edited by the Faculty of Education of Charles University. Published in January, April, July and October. Texts to be included in quarterly issues are accepted before 15th December, 15th March, 15th June and 15th September. E-journal PAIDEIA was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic. Contents of e-journal is archived by the National Library of the Czech Republic. Published since 2004.

Doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (chairman; UK PedF), Prof. Dr. Diethelm Blecking (Universität Freiburg), Prof. Dr. Franz Bockrath (Technische Universität Darmstadt), Prof. Michael John McNamee, Ph.D. (Swansea University), Dr. Bernhard Boschert (Universität Bremen), prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (UK HTF a UK PedF), PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. (TU Liberec),  Mgr. David Rybák, (UK PedF), prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. (TU Trnava), Mgr. Miloslav Průka, Ph.D. (Univerzita Pardubice), Mgr. Ing. Pavel Žďárský, Ph.D. (Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, střední odborná škola pedagogická a gymnázium Evropská)

 

 Redakční rada
  (Editorial board)
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Mgr. Filip Timingeriu, Mgr. Ing. Pavel Žďárský, Ph.D.
Editoři 
  (Editors)
 
 
Mgr. Ondřej Starý, Mgr. Michal Zlatoš
 Jazyková korektura
  (Proofreading)
 

PAIDEIA, Pedagogická fakulta UK, Katedra občanské výchovy a filosofie, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
 Adresa
  (Address)
 
 Kontakt
  (Contact)

Facebook_logo
 
 
 

 
Informace pro autory
 
E-JOURNAL PAIDEIA vydává Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Uveřejňuje odborné texty odpovídající zaměření časopisu (o filosofii, filosofii výchovy a souvisejících oborech). O publikování textu rozhoduje redakční rada na základě dvou oponentských posudků. Oponentní řízení je oboustranně anonymní. Příspěvky zasílejte v elektronické formě ve formátu Rich Text Format (.rtf) na adresu PAIDEIA@seznam.cz nebo na CD na adresu katedry s heslem PAIDEIA. Délka článku by neměla přesáhnout 20 normostran, délka odstavců 10 normořádek, odstavce by měly být oddělené mezerou. Pod názvem příspěvku a jménem autora musí být připojeno krátké shrnutí v anglickém nebo německém jazyce (abstract) a několik klíčových slov v jazyce příspěvku i v jazyce abstractu (keywords). Odkazy na literaturu a citace musejí být zahrnuty do textu článku ve tvaru (Příjmení 2004: 10). Poznámky uvádějte pod čarou. Dále je nutné uvést seznam použité literatury či URL adresy podle normy pro citování z elektronických médií. Za textem uveďte stručnou informaci o autorovi. Redakce upouští od autorských korektur.

 
Information for Authors
 
E-JOURNAL PAIDEIA is published by Social Sciences and Philosophy Department, Faculty of Education, Charles University in Prague. E-journal publishes professional articles, corresponding with its orientation (philosophy, philosophy of education and related fields). The editorial board is responsible for the selection of articles on the basis of references of two opponents. The refereeing process is double-blind; authors and referees are anonymous to each other. Please, send your contributions electronically in Rich Text Format (.rtf) at PAIDEIA@seznam.cz, or on a CD-ROM to the addresses PAIDEIA, Pedagogická fakulta UK, Katedra občanské výchovy a filosofie, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Rep. The length of an article shall not exceed 20 standard pages, the length of paragraphs 10 standard lines. Paragraphs should be divided by a pace line. Under a title of an article and a name of an author an abstract in English or German shell be added, as well as a few key words in the language of the article and the language of the abstract. References and quotations must be included directly within the text in the following format (Name 2004: 10). Notes are to be placed as footnotes. Also a full list of bibliography and internet sources according to the quotation norm for electronic media needs to be included. A short information about the author shall be included at the end of the text. The editors refrain from author proofs.
 
 www.filosofie.cz